3.2.4. Sotsiaalteaduste valdkond
MJ - Majandusteaduskond
Töötajaid : 96 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 72,95
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 246 909 1 469 195 324 799 1 793 994 1 793 994 100,0 2 040 903 1 541 934 75,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 49 104 0 49 104 39 283 80,0 39 283 39 283 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 500 000 0 500 000 588 169 117,6 588 169 588 169 100,0
1.3. Täiendusõpe 33 176 100 000 0 100 000 131 974 132,0 165 150 129 202 78,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 109 188 130 000 0 130 000 62 116 47,8 171 304 71 045 41,5
1.5.2. Välistoetused 4 639 50 000 0 50 000 82 651 165,3 87 291 34 826 39,9
1.5.3. Tõukefondid -141 772 210 000 0 210 000 358 850 170,9 217 078 314 596 144,9
Kokku tulud õppetegevusest 252 141 2 508 299 324 799 2 833 098 3 057 037 107,9 3 309 178 2 719 054 82,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 200 983 280 026 -8 218 271 808 271 808 100,0 472 791 190 571 40,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 120 858 713 500 0 713 500 691 082 96,9 811 940 684 428 84,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 140 979 70 000 0 70 000 522 127 745,9 663 106 301 597 45,5
2.3.2. Välistoetused 25 704 284 150 0 284 150 197 850 69,6 223 554 212 146 94,9
2.3.3. Tõukefondid -1 579 74 000 0 74 000 85 528 115,6 83 949 104 153 124,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -161 023 423 370 0 423 370 536 365 126,7 375 342 347 001 92,4
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 325 923 1 845 046 -8 218 1 836 828 2 304 760 125,5 2 630 683 1 839 896 69,9
3.   Muud tulud 71 856 15 000 0 15 000 83 332 555,5 155 187 54 986 35,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -28 635 0 -28 635 -34 001 118,7 -34 001 -34 001 100,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -105 344 0 -105 344 -122 297 116,1 -122 297 -122 297 100,0
6.   Teaduskonna arengufond 185 688 105 344 0 105 344 122 297 116,1 307 985 112 975 36,7
Tegevustulud kokku 835 608 4 339 710 316 581 4 656 291 5 411 128 116,2 6 246 735 4 570 613 73,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 3 289 142 284 782 3 573 924 4 153 297 3 304 311 79,6 848 986
   1.1. Palgakulud 0 2 306 115 212 842 2 518 957 2 927 308 2 345 850 80,1 581 458
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 761 018 70 238 831 256 966 012 736 049 76,2 229 963
   1.3. Töötuskindlustus 0 18 449 1 703 20 152 23 418 17 840 76,2 5 578
   1.4. Sihtstipendiumid 0 85 000 0 85 000 98 779 96 992 98,2 1 787
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 118 560 0 118 560 137 780 107 580 78,1 30 200
2. Koolitus ja lähetused 70 000 70 000 0 140 000 151 348 147 450 97,4 3 897
3. Kantselei- ja majanduskulud 658 608 350 000 0 1 008 608 1 065 347 373 988 35,1 691 359
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 20 000 20 000 0 40 000 43 242 42 108 97,4 1 134
5. IT kulud 0 88 000 0 88 000 102 266 40 941 40,0 61 325
5.1. IT kulud 0 80 000 0 80 000 92 969 36 149 38,9 56 820
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 8 000 0 8 000 9 297 4 792 51,5 4 505
6. Transpordikulud 2 000 7 000 0 9 000 10 135 10 384 102,5 -249
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 50 000 30 000 0 80 000 84 863 81 065 95,5 3 799
8. Investeeringud põhivarasse 0 15 000 0 15 000 17 432 0 0,0 17 432
9. Muud tegevuskulud 15 000 13 000 0 28 000 30 107 24 358 80,9 5 749
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 5 811 -789 -13,6 6 600
9.2. Muud tegevuskulud 15 000 8 000 0 23 000 24 297 25 148 103,5 -851
10. Ruumide kulud 20 000 207 306 31 799 259 105 297 867 257 119 86,3 40 748
10.1. Ruumide kulud 20 000 2 000 0 22 000 22 324 22 305 99,9 19
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 205 306 31 799 237 105 275 542 234 814 85,2 40 729
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 250 262 0 250 262 290 832 288 889 99,3 1 943
Tegevuskulud kokku 835 608 4 339 710 316 581 5 491 899 6 246 735 4 570 613 73,2 1 676 123