3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid : 86 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 68,15
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 4 021 777 361 125 411 902 772 902 772 100,0 906 793 882 196 97,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 25 534 65,0 25 534 25 534 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 110 000 0 110 000 133 467 121,3 133 467 133 467 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 7 000 0 7 000 5 085 72,6 5 085 5 085 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 2 827 0 0 0 -113 *** 2 714 2 714 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -16 648 27 000 0 27 000 31 876 118,1 15 228 34 459 226,3
Kokku tulud õppetegevusest -9 800 960 644 125 411 1 086 055 1 098 621 101,2 1 088 821 1 083 455 99,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 25 811 273 746 81 674 355 420 355 420 100,0 381 231 373 890 98,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 305 624 2 015 600 0 2 015 600 1 883 663 93,5 2 189 286 1 755 936 80,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 270 259 88 000 0 88 000 230 995 262,5 501 254 233 380 46,6
2.3.2. Välistoetused 253 912 185 000 0 185 000 641 518 346,8 895 429 367 897 41,1
2.3.3. Tõukefondid -22 162 223 000 0 223 000 146 004 65,5 123 843 116 544 94,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 19 590 41 000 0 41 000 58 380 142,4 77 970 56 226 72,1
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 853 034 2 826 346 81 674 2 908 020 3 315 980 114,0 4 169 013 2 903 872 69,7
3.   Muud tulud 252 303 65 000 0 65 000 107 111 164,8 359 414 81 238 22,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -6 280 0 -6 280 2 292 -36,5 2 292 2 292 100,0
      Instituudi arengufond 50 101 202 249 0 202 249 269 246 133,1 319 347 279 492 87,5
     Eraldis instituudi arengufondi 0 -202 249 0 -202 249 -269 246 133,1 -269 246 -269 246 100,0
Tegevustulud kokku 1 145 638 3 845 710 207 085 4 052 795 4 524 003 111,6 5 669 641 4 081 103 72,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 2 643 231 76 641 2 719 872 3 036 104 2 586 234 85,2 449 871
   1.1. Palgakulud 0 1 778 237 57 280 1 835 517 2 048 928 1 741 859 85,0 307 068
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 586 818 18 902 605 721 676 146 573 923 84,9 102 224
   1.3. Töötuskindlustus 0 14 226 458 14 684 16 391 13 912 84,9 2 480
   1.4. Sihtstipendiumid 0 160 000 0 160 000 178 603 158 200 88,6 20 403
   1.5. Riiklik doktorantide toetus  0 103 950 0 103 950 116 036 98 340 84,7 17 696
2. Koolitus ja lähetused 35 000 25 000 0 60 000 62 907 63 426 100,8 -520
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 074 638 380 000 0 1 454 638 1 498 819 470 769 31,4 1 028 050
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 35 000 0 35 000 39 069 20 825 53,3 18 244
5. IT kulud 0 33 000 0 33 000 36 837 25 640 69,6 11 197
5.1. IT kulud 0 30 000 0 30 000 33 488 24 516 73,2 8 972
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 000 0 3 000 3 349 1 124 33,6 2 225
6. Transpordikulud 1 000 9 000 0 10 000 11 046 10 972 99,3 74
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 3 000 15 000 0 18 000 19 744 23 694 120,0 -3 950
8. Investeeringud põhivarasse 32 000 25 000 15 000 72 000 76 651 76 350 99,6 300
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 116 19 1,7 1 097
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -1 023 0,0 1 023
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 116 1 042 93,4 74
10. Ruumide kulud 0 418 181 115 444 533 625 595 669 532 520 89,4 63 149
10.1. Ruumide kulud 0 5 000 0 5 000 5 581 2 224 39,8 3 358
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 413 181 115 444 528 625 590 087 530 296 89,9 59 791
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 261 298 0 261 298 291 679 270 653 92,8 21 026
Tegevuskulud kokku 1 145 638 3 845 710 207 085 5 198 433 5 669 641 4 081 103 72,0 1 588 538