3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid : 62 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 49,12
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 298 924 834 350 63 002 897 352 897 352 100,0 1 196 276 815 596 68,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 29 462 100,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 11 907 110 000 0 110 000 112 609 102,4 124 516 124 516 100,0
1.3. Täiendusõpe 18 511 100 000 0 100 000 62 265 62,3 80 776 62 265 77,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 10 000 0 10 000 57 465 574,7 57 465 44 355 77,2
1.5.2. Välistoetused 6 827 10 000 0 10 000 6 052 60,5 12 879 12 879 100,0
1.5.3. Tõukefondid -6 759 30 000 0 30 000 42 243 140,8 35 484 43 066 121,4
Kokku tulud õppetegevusest 329 410 1 123 813 63 002 1 186 815 1 207 448 101,7 1 536 858 1 132 140 73,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 59 676 210 574 16 761 227 335 227 335 100,0 287 011 199 664 69,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 246 233 908 735 0 908 735 839 795 92,4 1 086 028 817 664 75,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 81 028 0 0 0 242 476 *** 323 505 132 593 41,0
2.3.2. Välistoetused 2 002 0 0 0 0 *** 2 002 0 0,0
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 1 397 36 000 0 36 000 74 415 206,7 75 812 146 138 192,8
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 390 336 1 155 309 16 761 1 172 070 1 384 021 118,1 1 774 357 1 296 060 73,0
3.   Muud tulud 7 241 4 000 0 4 000 10 884 272,1 18 125 3 269 18,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 -720 0 -720 326 -45,3 326 326 100,0
Instituudi arengufond 42 480 90 696 0 90 696 112 376 123,9 154 855 77 398 50,0
Eraldis instituudi arengufondi 0 -90 696 0 -90 696 -112 376 123,9 -112 376 -112 376 100,0
Tegevustulud kokku 769 466 2 282 402 79 763 2 362 165 2 602 680 110,2 3 372 146 2 396 817 71,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 235 700 1 870 649 63 761 2 170 110 2 367 071 1 958 756 82,8 408 315
1.1. Palgakulud 150 000 1 269 528 47 654 1 467 182 1 601 297 1 327 620 82,9 273 677
1.2. Sotsiaalmaksud 49 500 418 944 15 726 484 170 528 428 432 589 81,9 95 839
1.3. Töötuskindlustus 1 200 10 156 381 11 737 12 810 10 487 81,9 2 323
1.4. Sihtstipendiumid 35 000 75 000 0 110 000 117 636 112 820 95,9 4 816
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 97 020 0 97 020 106 899 75 240 70,4 31 659
2. Koolitus ja lähetused 60 000 25 000 0 85 000 87 545 87 931 100,4 -385
3. Kantselei- ja majanduskulud 459 266 40 000 0 499 266 503 339 52 551 10,4 450 788
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 80 000 0 80 000 88 146 4 462 5,1 83 684
5. IT kulud 0 20 100 0 20 100 22 147 17 688 79,9 4 458
5.1. IT kulud 0 20 000 0 20 000 22 036 17 550 79,6 4 486
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 100 0 100 110 138 125,2 -28
6. Transpordikulud 1 500 1 500 0 3 000 3 153 2 805 89,0 347
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 9 000 0 19 000 19 916 19 112 96,0 804
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 3 000 2 000 0 5 000 5 204 4 600 88,4 604
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 3 000 2 000 0 5 000 5 204 4 600 88,4 604
10. Ruumide kulud 0 105 406 16 002 121 408 133 770 119 891 89,6 13 879
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 204 1 691 76,7 513
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 103 406 16 002 119 408 131 566 118 200 89,8 13 366
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 128 747 0 128 747 141 856 129 021 91,0 12 835
Tegevuskulud kokku 769 466 2 282 402 79 763 3 131 631 3 372 146 2 396 817 71,1 975 329