3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
Töötajaid : 621 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 433,80
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 391 673 9 952 836 813 687 10 766 523 10 766 523 100,0 12 158 196 10 927 143 89,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 235 699 0 235 699 225 878 95,8 225 878 225 878 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 463 500 0 1 463 500 1 402 950 95,9 1 402 950 1 397 709 99,6
1.3. Täiendusõpe 203 049 227 400 3 250 230 650 280 935 121,8 483 984 295 131 61,0
1.4. Residentide koolitus 1 660 491 21 480 540 0 21 480 540 22 418 943 104,4 24 079 434 22 596 242 93,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 126 633 65 718 17 475 83 193 -2 424 -2,9 124 209 88 390 71,2
1.5.2. Välistoetused 86 487 158 104 37 438 195 542 20 950 10,7 107 437 62 743 58,4
1.5.3. Tõukefondid -83 453 86 240 24 648 110 888 156 708 141,3 73 255 121 616 166,0
Kokku tulud õppetegevusest 3 384 880 33 670 037 896 498 34 566 535 35 270 463 102,0 38 655 343 35 714 851 92,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 898 288 1 959 089 325 080 2 284 169 2 284 169 100,0 3 182 456 2 274 501 71,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 668 678 4 840 500 145 128 4 985 628 4 984 795 100,0 5 653 473 4 753 532 84,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 1 124 157 1 372 750 406 650 1 779 400 4 733 639 266,0 5 857 796 3 707 137 63,3
2.3.2. Välistoetused 1 817 956 900 764 95 500 996 265 1 148 178 115,2 2 966 133 1 915 432 64,6
2.3.3. Tõukefondid -613 420 749 041 1 202 015 1 951 056 4 864 450 249,3 4 251 030 4 286 632 100,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 224 741 770 692 -302 020 468 672 724 170 154,5 948 911 598 170 63,0
2.4.2. Välislepingud 55 161 49 000 64 853 113 853 172 141 151,2 227 302 218 930 96,3
Kokku tulud teadustegevusest 4 175 561 10 641 836 1 937 206 12 579 041 18 911 542 150,3 23 087 102 17 754 334 76,9
3.   Muud tulud 1 917 563 341 500 2 000 343 500 617 522 179,8 2 535 086 776 227 30,6
6.   Valdkonna arengufond 259 679 0 655 189 655 189 772 262 117,9 1 031 941 939 013 91,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -655 189 -655 189 -761 941 116,3 -761 941 -761 941 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -196 225 -196 225 -376 554 191,9 -376 554 -376 554 100,0
6.   Instituutide arengufondid 590 356 0 196 225 196 225 376 554 191,9 966 910 183 040 18,9
Tegevustulud kokku 10 328 039 44 653 373 2 835 703 47 489 076 54 809 849 115,4 65 137 887 54 228 971 83,3
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 6 813 459 16 878 662 650 093 24 342 214 28 371 515 20 381 218 71,8 7 990 296
1.1. Palgakulud 5 055 253 11 516 279 457 319 17 028 852 19 957 779 14 051 002 70,4 5 906 777
1.2. Sotsiaalmaksud 1 668 233 3 800 372 150 915 5 619 521 6 586 067 4 518 505 68,6 2 067 562
1.3. Töötuskindlustus 40 442 92 130 3 659 136 231 159 662 109 373 68,5 50 289
1.4. Sihtstipendiumid 49 531 677 880 38 200 765 611 825 768 903 078 109,4 -77 310
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 792 000 0 792 000 842 238 799 260 94,9 42 978
2. Koolitus ja lähetused 195 756 545 782 -233 528 508 010 618 435 375 855 60,8 242 581
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 280 912 2 949 571 1 488 977 5 719 460 6 506 149 6 503 688 100,0 2 461
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 66 330 20 895 327 95 674 21 057 331 22 568 411 21 519 157 95,4 1 049 254
5. IT kulud 214 650 126 616 18 294 359 560 389 310 213 240 54,8 176 070
5.1. IT kulud 203 650 121 391 6 794 331 835 362 575 191 385 52,8 171 190
5.2. IT kulud (sisekäive) 11 000 5 225 11 500 27 725 26 735 21 855 81,7 4 880
6. Transpordikulud 139 000 52 269 -20 800 170 469 178 988 35 238 19,7 143 750
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 111 000 74 889 -34 700 151 189 163 126 178 812 109,6 -15 686
8. Investeeringud põhivarasse 536 330 374 299 -3 584 907 045 1 020 094 580 049 56,9 440 046
9. Muud tegevuskulud 4 000 36 630 161 070 201 700 450 877 29 142 6,5 421 735
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 -1 051 150 026 148 975 366 639 362 0,1 366 276
9.2. Muud tegevuskulud 4 000 37 681 11 044 52 725 84 239 28 780 34,2 55 459
10. Ruumide kulud 966 600 1 302 161 574 592 2 843 353 2 963 040 2 498 208 84,3 464 833
10.1. Ruumide kulud 12 000 93 959 574 592 680 551 723 599 626 247 86,5 97 352
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 954 600 1 208 202 0 2 162 802 2 239 441 1 871 960 83,6 367 481
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 417 168 139 617 1 556 784 1 907 942 1 914 364 100,3 -6 422
Tegevuskulud kokku 10 328 039 44 653 373 2 835 703 57 817 115 65 137 887 54 228 971 83,3 10 908 917