3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid : 11 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 10,10
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 141 927 1 492 602 521 012 2 013 614 2 013 614 100,0 2 155 541 1 610 786 74,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 459 500 0 1 459 500 1 386 854 95,0 1 386 854 1 386 854 100,0
1.3. Täiendusõpe 3 869 0 0 0 0 *** 3 869 0 0,0
1.4. Residentide koolitus 1 660 491 21 180 380 0 21 180 380 22 058 090 104,1 23 718 581 22 235 389 93,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -23 875 99 648 0 99 648 87 810 88,1 63 935 112 296 175,6
Kokku tulud õppetegevusest 1 782 411 24 232 130 521 012 24 753 142 25 546 369 103,2 27 328 780 25 345 324 92,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 269 385 1 465 022 -428 575 1 036 447 1 036 447 100,0 1 305 832 1 148 599 88,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 1 015 913 0 0 0 777 444 *** 1 793 357 191 955 10,7
2.3.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 1 285 298 1 465 022 -428 575 1 036 447 1 813 891 175,0 3 099 189 1 340 554 43,3
3.   Muud tulud 352 996 10 000 0 10 000 23 332 233,3 376 329 176 990 47,0
6.   Valdkonna arengufond 259 679 655 189 0 655 189 772 262 117,9 1 031 941 939 013 91,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -22 990 *** -22 990 -22 990 100,0
Tegevustulud kokku 3 680 384 26 362 341 92 437 26 454 778 28 132 864 106,3 31 813 248 27 778 892 87,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 1 948 460 2 886 896 -424 927 4 410 429 4 566 597 3 114 626 68,2 1 451 971
   1.1. Palgakulud 1 456 248 1 192 000 -317 584 2 330 664 2 386 130 1 330 383 55,8 1 055 747
   1.2. Sotsiaalmaksud 480 562 393 360 -104 803 769 119 787 423 385 917 49,0 401 506
   1.3. Töötuskindlustus 11 650 9 536 -2 541 18 645 19 089 9 356 49,0 9 733
   1.4. Sihtstipendiumid 0 500 000 0 500 000 531 716 589 710 110,9 -57 994
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 792 000 0 792 000 842 238 799 260 94,9 42 978
2. Koolitus ja lähetused 1 256 2 564 0 3 820 3 983 28 574 717,5 -24 592
3. Kantselei- ja majanduskulud 750 068 943 515 -116 228 1 577 355 1 629 832 106 108 6,5 1 523 724
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 694 540 0 20 694 540 22 007 241 21 257 420 96,6 749 821
5. IT kulud 26 000 2 720 0 28 720 28 893 40 366 139,7 -11 474
5.1. IT kulud 26 000 1 960 0 27 960 28 084 40 366 143,7 -12 282
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 760 0 760 808 0 0,0 808
6. Transpordikulud 0 1 569 0 1 569 1 669 1 098 65,8 571
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 900 0 1 900 2 021 55 194 2731,7 -53 173
8. Investeeringud põhivarasse 0 15 000 0 15 000 15 951 74 563 467,4 -58 612
9. Muud tegevuskulud 0 18 236 0 18 236 19 393 13 991 72,1 5 401
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0   0 0 0 2 391 0,0 -2 391
9.2. Muud tegevuskulud 0 18 236 0 18 236 19 393 11 601 59,8 7 792
10. Ruumide kulud 954 600 1 234 261 633 592 2 822 453 2 940 935 2 482 317 84,4 458 618
10.1. Ruumide kulud 0 26 059 633 592 659 651 701 494 610 357 87,0 91 137
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 954 600 1 208 202 0 2 162 802 2 239 441 1 871 960 83,6 367 481
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 561 140 0 561 140 596 734 604 632 101,3 -7 898
Tegevuskulud kokku 3 680 384 26 362 341 92 437 30 135 162 31 813 248 27 778 892 87,3 4 034 356