3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid : 58 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 50,45  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 375 376 1 235 892 755 978 1 991 870 1 991 870 100,0 2 367 246 1 490 662 63,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 50 000 0 50 000 79 631 159,3 79 631 79 631 100,0
1.3. Täiendusõpe 63 179 290 000 0 290 000 237 887 82,0 301 067 237 887 79,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
       1.5.1. Siseriiklikud toetused 84 599 150 000 0 150 000 263 684 175,8 348 283 158 356 45,5
       1.5.2. Välistoetused 167 756 200 000 0 200 000 225 178 112,6 392 934 307 715 78,3
       1.5.3. Tõukefondid -15 159 75 000 0 75 000 39 537 52,7 24 378 39 263 161,1
Kokku tulud õppetegevusest 675 750 2 000 892 755 978 2 756 870 2 837 788 102,9 3 513 538 2 313 515 65,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
    2.1. Baasfinantseerimine 10 718 12 975 72 895 85 870 85 870 100,0 96 588 47 602 49,3
    2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
          2.3.1. Siseriiklikud toetused 5 675 40 000 0 40 000 95 910 239,8 101 585 50 988 50,2
          2.3.2. Välistoetused 7 074 0 0 0 0 *** 7 074 0 0,0
          2.3.3. Tõukefondid -20 945 0 0 0 30 740 *** 9 795 44 998 459,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
         2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 2 523 52 975 72 895 125 870 212 520 168,8 215 043 143 588 66,8
3.    Muud tulud 17 336 65 000 0 65 000 84 931 130,7 102 266 95 593 93,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -7 437 0 -7 437 -5 562 74,8 -5 562 -5 562 100,0
6.   Kolledži arengufond 52 563 32 044 0 32 044 27 576 86,1 80 139 20 015 0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi 0 -32 044 0 -32 044 -27 576 86,1 -27 576 -27 576 100,0
Tegevustulud kokku 748 171 2 111 430 828 873 2 940 303 3 129 676 106,4 3 877 847 2 539 572 65,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 65 000 1 599 725 795 822 2 460 547 2 614 834 1 820 516 69,6 794 318
   1.1. Palgakulud 0 1 180 661 594 785 1 775 446 1 889 795 1 300 823 68,8 588 972
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 389 618 196 279 585 897 623 632 424 024 68,0 199 608
   1.3. Töötuskindlustus 0 9 445 4 758 14 204 15 118 10 279 68,0 4 839
   1.4. Sihtstipendiumid 65 000 20 000 0 85 000 86 288 85 390 99,0 898
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 0 25 000 26 610 23 532 88,4 3 078
3. Kantselei- ja majanduskulud 551 171 90 000 0 641 171 646 968 167 336 25,9 479 631
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 60 000 90 000 0 150 000 155 797 154 096 98,9 1 700
5. IT kulud 0 50 000 0 50 000 53 220 32 581 61,2 20 639
5.1. IT kulud 0 50 000 0 50 000 53 220 32 581 61,2 20 639
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0
6. Transpordikulud 12 000 20 000 0 32 000 33 288 32 329 97,1 959
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 50 000 25 000 0 75 000 76 610 71 937 93,9 4 673
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 10 000 14 500 0 24 500 25 434 9 894 38,9 15 540
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 14 500 0 14 500 15 434 0 0,0 15 434
9.2. Muud tegevuskulud 10 000 0 0 10 000 10 000 9 894 98,9 106
10. Ruumide kulud 0 130 000 33 051 163 051 173 552 160 901 92,7 12 651
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 67 205 0 67 205 71 533 66 448 92,9 5 085
Tegevuskulud kokku 748 171 2 111 430 828 873 3 688 474 3 877 847 2 539 572 65,5 1 338 275