3.2.6. Sotsiaalteaduste valdkond
OI - Õigusteaduskond
Töötajaid : 80 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 68,35  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 244 019 2 065 446 211 644 2 277 090 2 277 090 100,0 2 521 109 2 268 956 90,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 29 462 75,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 470 000 0 470 000 1 016 245 216,2 1 016 245 1 016 245 100,0
1.3. Täiendusõpe 72 321 220 000 0 220 000 220 810 100,4 293 131 249 755 85,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused -26 152 500 000 0 500 000 500 000 100,0 473 848 469 772 99,1
1.5.2. Välistoetused 56 289 0 0 0 50 000 *** 106 289 60 218 56,7
1.5.3. Tõukefondid -39 093 140 000 0 140 000 113 055 80,8 73 961 119 338 161,4
Kokku tulud õppetegevusest 307 384 3 434 729 211 644 3 646 373 4 206 661 115,4 4 514 045 4 213 747 93,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 18 018 192 756 -5 658 187 098 187 098 100,0 205 116 222 096 108,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 128 464 396 000 0 396 000 397 750 100,4 526 214 304 020 57,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 143 671 0 0 0 218 810 *** 362 481 122 331 33,7
2.3.2. Välistoetused 109 367 100 000 0 100 000 102 989 103,0 212 355 168 688 79,4
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -4 347 10 000 0 10 000 29 093 290,9 24 746 31 834 128,6
2.4.2. Välislepingud 9 177 0 0 0 3 600 *** 12 777 2 105 16,5
Kokku tulud teadustegevusest 404 350 698 756 -5 658 693 098 939 340 135,5 1 343 690 851 073 63,3
3.   Muud tulud 22 434 2 500 0 2 500 51 032 2041,3 73 466 13 696 18,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -14 505 0 -14 505 -14 604 100,7 -14 604 -14 604 100,0
      Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -58 091 0 -58 091 -61 253 105,4 -61 253 -61 253 100,0
      Teaduskonna arengufond 34 662 58 091 0 58 091 61 253 105,4 95 915 44 426 46,3
Tegevustulud kokku 768 829 4 121 480 205 986 4 327 466 5 182 430 119,8 5 951 258 5 047 086 84,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 120 000 3 160 616 131 242 3 411 858 4 062 220 3 940 125 97,0 122 095
   1.1. Palgakulud 0 2 202 448 98 088 2 300 536 2 755 046 2 711 679 98,4 43 367
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 726 808 32 369 759 177 909 165 880 349 96,8 28 817
   1.3. Töötuskindlustus 0 17 620 785 18 404 22 040 21 288 96,6 753
   1.4. Sihtsipendiumid 120 000 75 000 0 195 000 209 818 208 340 99,3 1 478
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 138 741 0 138 741 166 152 118 470 71,3 47 682
2. Koolitus ja lähetused 35 000 30 000 0 65 000 70 927 69 087 97,4 1 840
3. Kantselei- ja majanduskulud 588 529 210 000 0 798 529 840 018 182 091 21,7 657 927
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 11 976 7 218 60,3 4 757
5. IT kulud 300 40 000 0 40 300 48 203 22 111 45,9 26 092
5.1. IT kulud 0 40 000 0 40 000 47 903 21 935 45,8 25 968
5.2. IT kulud (sisekäive) 300 0 0 300 300 176 58,7 124
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 5 988 3 057 51,1 2 931
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 25 000 15 000 0 40 000 42 964 41 989 97,7 975
8. Investeeringud põhivarasse 0 40 000 0 40 000 47 903 0 0,0 47 903
9. Muud tegevuskulud 0 7 000 0 7 000 8 383 7 059 84,2 1 324
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 5 988 2 068 34,5 3 920
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 395 4 991 208,4 -2 596
10. Ruumide kulud 0 423 874 74 744 498 618 597 128 476 235 79,8 120 893
10.1. Ruumide kulud 0 110 000 0 110 000 131 732 109 130 82,8 22 602
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 313 874 74 744 388 618 465 396 367 105 78,9 98 291
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 179 990 0 179 990 215 549 298 113 138,3 -82 563
Tegevuskulud kokku 768 829 4 121 480 205 986 5 096 294 5 951 258 5 047 086 84,8 904 173