3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid : 283 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 218,75
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 498 978 1 508 126 153 151 1 661 277 1 661 277 100,0 2 160 255 1 838 752 85,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 117 850 0 117 850 237 663 201,7 237 663 237 663 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 30 000 0 30 000 26 155 87,2 26 155 26 155 100,0
1.3. Täiendusõpe 526 30 000 0 30 000 32 304 107,7 32 830 32 304 98,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 98 547 50 000 0 50 000 160 526 321,1 259 073 154 891 59,8
1.5.2. Välistoetused 30 797 34 000 0 34 000 29 631 87,2 60 429 36 263 60,0
1.5.3. Tõukefondid -43 392 91 000 0 91 000 156 424 171,9 113 031 197 393 174,6
Kokku tulud õppetegevusest 585 456 1 860 976 153 151 2 014 127 2 303 981 114,4 2 889 436 2 523 421 87,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 434 100 1 453 759 89 063 1 542 823 1 542 822 100,0 1 976 922 1 304 471 66,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 778 935 4 164 250 0 4 164 250 4 159 112 99,9 4 938 047 4 053 300 82,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 699 635 740 000 0 740 000 1 455 315 196,7 2 154 950 1 071 848 49,7
2.3.2. Välistoetused 709 444 744 000 0 744 000 4 162 831 559,5 4 872 275 2 395 295 49,2
2.3.3. Tõukefondid -155 767 1 169 000 0 1 169 000 1 687 071 144,3 1 531 304 1 780 612 116,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 494 119 1 000 000 0 1 000 000 837 219 83,7 1 331 338 849 415 63,8
2.4.2. Välislepingud 29 953 100 000 0 100 000 62 591 62,6 92 544 135 644 146,6
Kokku tulud teadustegevusest 2 990 418 9 371 009 89 063 9 460 073 13 906 962 147,0 16 897 380 11 590 584 68,6
3.   Muud tulud 259 661 150 000 0 150 000 301 396 200,9 561 057 178 583 31,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi   -51 680 0 -51 680 -4 085 7,9 -4 085 -4 085 100,0
      Instituudi arengufond 557 323 478 997 0 478 997 927 498 193,6 1 484 821 704 970 47,5
      Eraldis instituudi arengufondi   -478 997 0 -478 997 -927 498 193,6 -927 498 -927 498 100,0
Tegevustulud kokku 4 392 858 11 330 305 242 214 11 572 520 16 508 254 142,7 20 901 112 14 065 976 67,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 401 400 7 589 440 137 418 8 128 258 11 423 800 8 359 210 73,2 3 064 591
   1.1. Palgakulud 300 000 4 880 187 102 704 5 282 891 7 408 118 5 535 209 74,7 1 872 909
   1.2. Sotsiaalmaksud 99 000 1 610 462 33 892 1 743 354 2 444 679 1 786 120 73,1 658 559
   1.3. Töötuskindlustus 2 400 39 041 822 42 263 59 265 43 225 72,9 16 040
   1.4. Sihtstipendiumid 0 540 000 0 540 000 770 313 497 015 64,5 273 298
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 519 750 0 519 750 741 426 497 640 67,1 243 786
2. Koolitus ja lähetused 360 000 120 000 0 480 000 531 181 529 014 99,6 2 167
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 070 458 1 400 000 3 146 4 473 604 5 072 053 2 084 423 41,1 2 987 630
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 30 000 50 000 0 80 000 101 325 85 694 84,6 15 631
5. IT kulud 0 204 000 0 204 000 291 007 175 864 60,4 115 143
5.1. IT kulud 0 200 000 0 200 000 285 301 173 463 60,8 111 838
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 000 0 4 000 5 706 2 401 42,1 3 305
6. Transpordikulud 0 120 000 0 120 000 171 181 137 796 80,5 33 384
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 125 000 60 000 0 185 000 210 590 203 925 96,8 6 665
8. Investeeringud põhivarasse 400 000 200 000 0 600 000 685 301 650 375 94,9 34 926
9. Muud tegevuskulud 6 000 10 000 0 16 000 20 265 18 718 92,4 1 547
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 6 000 0 0 6 000 6 000 5 326 88,8 674
9.2. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 14 265 13 392 93,9 873
10. Ruumide kulud 0 862 711 101 650 964 361 1 375 666 804 725 58,5 570 941
10.1. Ruumide kulud 0 112 000 0 112 000 159 769 50 658 31,7 109 111
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 750 711 101 650 852 361 1 215 898 754 067 62,0 461 831
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 714 153 0 714 153 1 018 743 1 016 232 99,8 2 511
Tegevuskulud kokku 4 392 858 11 330 305 242 214 15 965 377 20 901 112 14 065 976 67,3 6 835 136