5.3. Õppeosakond
Töötajaid : 61 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 55,05  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 0 0 90 200 90 200 90 200 100,0 90 200 24 162 26,8
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe  21 972 100 000 0 100 000 121 232 121,2 143 204 127 305 88,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 1 750 000 1 942 904 0 1 942 904 1 643 917 84,6 3 393 916 2 025 653 59,7
1.5.2. Välistoetused 24 429 17 963 0 17 963 14 753 82,1 39 182 35 068 89,5
1.5.3. Tõukefondid -146 524 546 420 0 546 420 586 593 107,4 440 069 480 269 109,1
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist) 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.  Muud tulud                  
3.1  Muud tulud  43 291 160 000 0 160 000 80 269 50,2 123 560 88 426 71,6
3.2  Muud tulud (sisekäive) 0 0 0 0 11 066 *** 11 066 11 066 100,0
Kokku muud tulud 43 291 160 000 0 160 000 91 335 57,1 134 626 99 492 73,9
4.    Tulud üldfondist 173 846 1 616 078 13 919 1 629 997 1 629 997 100,0 1 803 842 1 792 240 99,4
Tulud kokku 1 867 013 4 383 365 104 119 4 487 484 4 178 026 93,1 6 045 039 4 584 190 75,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 278 800 1 540 128 0 1 818 928 2 117 737 1 847 137 87,2 270 600
   1.1. Palgakulud 100 000 1 151 067 0 1 251 067 1 474 392 1 274 634 86,5 199 759
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 379 852 0 412 852 486 549 419 142 86,1 67 407
   1.3. Töötuskindlustus 800 9 209 0 10 009 11 795 10 161 86,1 1 634
   1.4. Sihtstipendiumid 145 000 0 0 145 000 145 000 143 200 98,8 1 800
2. Koolitus ja lähetused 25 000 17 148 0 42 148 45 475 42 283 93,0 3 192
3. Kantselei- ja majanduskulud 21 316 42 000 90 200 153 516 179 164 179 975 100,5 -811
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 130 000 23 560 0 153 560 158 131 183 291 115,9 -25 160
5. IT kulud 0 40 129 0 40 129 47 915 27 330 57,0 20 585
5.1. IT kulud 0 40 129 0 40 129 47 915 27 280 56,9 20 635
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 50 0,0 -50
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 582 1 592 44,4 1 990
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 5 000 16 300 0 21 300 24 462 23 138 94,6 1 324
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 1 300 10 000 0 11 300 13 240 -15 706 -118,6 28 946
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 10 000 0 10 000 11 940 -17 107 -143,3 29 047
9.2. Muud tegevuskulud 1 300 0 0 1 300 1 300 1 401 107,8 -101
10. Ruumide kulud 0 142 857 13 919 156 776 187 193 146 944 78,5 40 248
10.1. Ruumide kulud 0 12 426 0 12 426 14 837 3 389 22,8 11 448
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 130 431 13 919 144 350 172 356 143 555 83,3 28 800
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 35 219 0 35 219 42 052 80 506 191,4 -38 454
Tegevuskulud kokku 461 416 1 870 341 104 119 2 435 875 2 818 951 2 516 490 89,3 302 461
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Sihtstipendiumid ja toetused 1 324 902 2 456 024 0 3 780 926 3 088 392 1 953 578 63,3 1 134 814
Üliõpilaste vastuvõtukulud 1 656 13 000 0 14 656 14 656 15 279 104,2 -623
Akadeemiline test 38 513 10 000 0 48 513 48 513 45 165 93,1 3 348
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid 40 526 34 000 0 74 526 74 526 53 677 72,0 20 849
Kulud kokku 1 867 013 4 383 365 104 119 6 354 497 6 045 039 4 584 190 75,8 1 460 849