3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid : 58 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 51,6  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 232 764 1 192 604 55 544 1 248 148 1 248 148 100,0 1 480 911 1 410 194 95,2
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 180 000 0 180 000 267 714 148,7 267 714 267 714 100,0
1.3. Täiendusõpe 44 831 150 000 0 150 000 226 748 151,2 271 580 195 551 72,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
           1.5.1. Siseriiklikud toetused 103 194 300 000 0 300 000 39 549 13,2 142 743 297 443 208,4
           1.5.2. Välistoetused 25 098 50 000 0 50 000 6 726 13,5 31 825 11 224 35,3
           1.5.3. Tõukefondid -6 463 0 0 0 28 666 *** 22 203 22 207 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 399 424 1 872 604 55 544 1 928 148 1 817 552 94,3 2 216 976 2 204 333 99,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
    2.1. Baasfinantseerimine 2 879 13 352 49 608 62 960 62 960 100,0 65 839 30 532 46,4
    2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
          2.3.1. Siseriiklikud toetused 6 282 6 000 0 6 000 6 653 110,9 12 935 6 301 48,7
          2.3.2. Välistoetused -1 357 80 000 0 80 000 230 726 288,4 229 369 64 720 28,2
    2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
          2.4.1. Siseriiklikud lepingud 8 321 50 000 0 50 000 46 188 92,4 54 509 26 593 48,8
          2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 30 000 *** 30 000 12 811 42,7
Kokku tulud teadustegevusest 16 126 149 352 49 608 198 960 376 526 189,2 392 652 140 958 35,9
3.    Muud tulud 14 477 10 000 0 10 000 14 967 149,7 29 444 7 309 24,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -4 565 0 -4 565 -3 030 66,4 -3 030 -3 030 100,0
6.   Kolledži arengufond 57 631 19 269 0 19 269 33 862 175,7 91 493 2 140 0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi 0 -19 269 0 -19 269 -33 862 175,7 -33 862 -33 862 100,0
Tegevustulud kokku 487 657 2 027 391 105 152 2 132 543 2 206 015 103,4 2 693 672 2 317 848 86,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 1 468 769 78 608 1 547 377 1 600 688 1 622 537 101,4 -21 848
   1.1. Palgakulud 0 1 095 044 58 750 1 153 794 1 193 546 1 211 871 101,5 -18 325
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 361 364 19 388 380 752 393 870 396 357 100,6 -2 487
   1.3. Töötuskindlustus 0 8 760 470 9 230 9 548 9 609 100,6 -60
   1.4. Sihtstipendiumid 0 3 600 0 3 600 3 724 4 700 126,2 -976
2. Koolitus ja lähetused 30 000 20 000 0 50 000 50 689 50 721 100,1 -32
3. Kantselei- ja majanduskulud 420 157 130 000 0 550 157 554 636 138 581 25,0 416 055
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 150 000 0 150 000 155 168 153 942 99,2 1 226
5. IT kulud 11 000 15 200 0 26 200 26 724 26 281 98,3 443
5.1. IT kulud 11 000 15 000 0 26 000 26 517 26 193 98,8 324
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 200 0 200 207 88 42,5 119
6. Transpordikulud 0 22 000 0 22 000 22 758 15 522 68,2 7 236
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 20 000 20 000 0 40 000 40 689 40 122 98,6 567
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 6 500 2 000 0 8 500 8 569 7 872 91,9 697
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 1 500 0 0 1 500 1 500 1 101 73,4 399
9.2. Muud tegevuskulud 5 000 2 000 0 7 000 7 069 6 771 95,8 298
10. Ruumide kulud 0 131 296 26 544 157 840 163 278 148 729 91,1 14 549
10.1. Ruumide kulud 0 130 000 0 130 000 134 479 147 385 109,6 -12 906
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 296 26 544 27 840 28 799 1 344 4,7 27 455
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 68 126 0 68 126 70 473 113 541 161,1 -43 067
Tegevuskulud kokku 487 657 2 027 391 105 152 2 620 200 2 693 672 2 317 848 86,0 375 825