3.2.5. Sotsiaalteaduste valdkond
PH - Psühholoogia instituut
Töötajaid : 53 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 37,4  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
  1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 29 438 624 036 29 296 653 332 653 332 100,0 682 769 717 200 105,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 9 821 25,0 9 821 9 821 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 125 000 0 125 000 163 454 130,8 163 454 163 454 100,0
1.3. Täiendusõpe 74 471 450 000 0 450 000 876 486 194,8 950 956 779 359 82,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 193 339 0 0 0 -104 876 *** 88 462 62 079 70,2
1.5.2. Välistoetused 10 600 0 0 0 0 *** 10 600 8 480 80,0
1.5.3. Tõukefondid -220 759 290 000 0 290 000 438 798 151,3 218 039 396 321 181,8
Kokku tulud õppetegevusest 87 088 1 528 319 29 296 1 557 615 2 037 015 130,8 2 124 103 2 136 714 100,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 59 516 176 396 -5 178 171 218 171 218 100,0 230 734 172 785 74,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 121 966 508 500 0 508 500 508 500 100,0 630 466 460 309 73,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 88 270 0 0 0 124 999 *** 213 269 33 415 15,7
2.3.2. Välistoetused 14 752 20 000 0 20 000 0 0,0 14 752 5 653 38,3
2.3.3. Tõukefondid -139 100 000 0 100 000 102 770 102,8 102 631 117 905 114,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -50 145 100 000 0 100 000 166 296 166,3 116 151 82 850 71,3
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 234 220 904 896 -5 178 899 718 1 073 783 119,3 1 308 003 872 917 66,7
3.   Muud tulud 10 865 0 0 0 1 175 *** 12 040 -130 -1,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -21 083 0 -21 083 -24 263 115,1 -24 263 -24 263 100,0
6.   Instituudi arengufondid 124 673 75 653 0 75 653 112 151 148,2 236 824 98 909 41,8
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -75 653 0 -75 653 -112 151 148,2 -112 151 -112 151 100,0
Tegevustulud kokku 456 846 2 412 132 24 118 2 436 250 3 087 709 126,7 3 544 555 2 971 996 83,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 1 688 728 2 500 1 691 228 2 143 466 1 934 073 90,2 209 393
   1.1. Palgakulud 0 1 125 039 1 868 1 126 908 1 428 246 1 322 695 92,6 105 551
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 371 263 617 371 880 471 321 432 264 91,7 39 058
   1.3. Töötuskindlustus 0 9 000 15 9 015 11 426 10 430 91,3 996
   1.4. Sihtstipendiumid 0 80 000 0 80 000 101 392 77 605 76,5 23 787
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 103 425 0 103 425 131 081 91 080 69,5 40 001
2. Koolitus ja lähetused 30 000 30 000 0 60 000 68 022 64 720 95,1 3 302
3. Kantselei- ja majanduskulud 170 846 200 000 -5 178 365 668 417 764 140 653 33,7 277 112
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 250 000 100 000 0 350 000 376 740 376 239 99,9 502
5. IT kulud 0 41 000 0 41 000 51 964 30 055 57,8 21 909
5.1. IT kulud 0 40 000 0 40 000 50 696 29 688 58,6 21 008
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 1 267 367 28,9 901
6. Transpordikulud 6 000 3 000 0 9 000 9 802 9 101 92,8 701
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 60 000 0 60 000 76 044 33 673 44,3 42 372
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 6 337 -9 855 -155,5 16 192
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -12 496 0,0 12 496
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 6 337 2 641 41,7 3 696
10. Ruumide kulud 0 124 787 26 796 151 583 192 117 152 378 79,3 39 739
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 267 3 381 266,7 -2 113
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 123 787 26 796 150 583 190 849 148 997 78,1 41 852
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 159 617 0 159 617 202 299 240 960 119,1 -38 661
Tegevuskulud kokku 456 846 2 412 132 24 118 2 893 096 3 544 555 2 971 996 83,8 572 560