5.9. Personaliosakond
Töötajaid : 23 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 21,20  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 54 610 0 -15 794 -15 794 -15 794 100,0 38 816 38 816 100,0
1.3. Täiendusõpe  6 466 2 500   2 500 11 853 474,1 18 319 1 422 7,8
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 120 000 120 000 120 000 100,0 120 000 21 289 17,7
3.    Muud tulud 0 0 0 0 172 276 *** 172 276 54 010 31,4
4.    Tulud üldfondist 135 742 950 062 2 550 952 612 952 612 100,0 1 088 355 1 001 846 92,1
Tulud kokku 196 818 952 562 106 756 1 059 318 1 240 948 117,1 1 437 766 1 117 384 77,7
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 66 900 687 699 0 754 599 769 287 718 678 93,4 50 609  
   1.1. Palgakulud 50 000 513 975 0 563 975 574 953 538 565 93,7 36 388
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 169 612 0 186 112 189 734 175 850 92,7 13 884
   1.3. Töötuskindlustus 400 4 112 0 4 512 4 600 4 263 92,7 337
2. Koolitus ja lähetused 0 11 760 0 11 760 12 011 10 893 90,7 1 118
3. Kantselei- ja majanduskulud 41 909 45 000 104 206 191 115 194 301 58 208 30,0 136 094
5. IT kulud 2 000 8 000 0 10 000 10 171 10 037 98,7 133
5.1. IT kulud 2 000 8 000 0 10 000 10 171 10 037 98,7 133
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 500 0 500 511 854 167,2 -343
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 4 000 2 000 0 6 000 6 043 8 240 136,4 -2 197
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 1 500 0 1 500 1 532 429 28,0 1 103
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -258 *** 258
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 500 0 1 500 1 532 687 44,9 845
10. Ruumide kulud 0 34 503 2 550 37 053 37 845 36 157 95,5 1 687
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 021 1 099 107,6 -77
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 33 503 2 550 36 053 36 823 35 059 95,2 1 765
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 300 0 300 306 10 064 3284,5 -9 757
Tegevuskulud kokku 114 809 791 262 106 756 1 012 827 1 032 007 853 560 82,7 178 446
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Kesksed koolitusprogrammid 42 568 126 300 0 168 868 168 868 170 673 101,1 -1 805
Toetused 5 140 25 000 0 30 140 30 140 34 804 115,5 -4 664
Personaliotsing 13 873 5 000 0 18 873 18 873 11 364 60,2 7 509
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 20 428 5 000 0 25 428 25 428 2 799 11,0 22 629
Saadud sihtotstarbelised toetused 0 0 0 0 162 450 44 184 27,2 118 266
Kulud kokku 196 818 952 562 106 756 1 256 136 1 437 766 1 117 384 77,7 320 382