3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid : 51 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 41,00
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 68 452 923 843 7 206 931 049 931 049 100,0 999 501 1 045 367 104,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 2 400 0 2 400 2 680 111,7 2 680 2 680 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 48 720 0 48 720 86 353 177,2 86 353 86 353 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused -21 107 0 0 0 15 759 *** -5 348 -5 348 100,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 47 345 984 784 7 206 991 990 1 035 841 104,4 1 083 186 1 129 052 104,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 28 741 48 959 53 628 102 587 102 587 100,0 131 328 49 602 37,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused -8 508 909 996 0 909 996 1 723 291 189,4 1 714 783 1 402 201 81,8
2.3.2. Välistoetused 50 626 188 426 0 188 426 92 954 49,3 143 580 118 939 82,8
2.3.3. Tõukefondid 156 173 0 0 0 2 728 808 *** 2 884 981 2 665 196 92,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -39 861 191 227 0 191 227 342 310 179,0 302 449 247 433 81,8
2.4.2. Välislepingud -39 329 113 853 0 113 853 118 295 103,9 78 966 78 966 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 147 842 1 452 461 53 628 1 506 089 5 108 244 339,2 5 256 086 4 562 337 86,8
3.   Muud tulud 23 512 1 500 0 1 500 4 510 300,7 28 022 6 195 22,1
6.   Eraldis valdkonna arengufond 0 -37 464 0 -37 464 -89 126 237,9 -89 126 -89 126 100,0
6.   Instituudi arengufond 122 234 15 577 0 15 577 125 996 808,9 248 230 34 438 13,9
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -15 577 0 -15 577 -125 996 808,9 -125 996 -125 996 100,0
Tegevustulud kokku 340 933 2 401 281 60 834 2 462 115 6 059 469 246,1 6 400 402 5 516 899 86,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 128 074 1 665 738 56 834 1 850 647 4 367 468 2 350 811 53,8 2 016 658
   1.1. Palgakulud 93 105 1 244 573 42 477 1 380 155 3 260 641 1 748 118 53,6 1 512 523
   1.2. Sotsiaalmaksud 30 725 410 709 14 017 455 451 1 076 012 571 954 53,2 504 058
   1.3. Töötuskindlustus 745 9 957 340 11 041 26 085 13 843 53,1 12 242
   1.4. Sihtstipendiumid 3 500 500 0 4 000 4 731 16 896 357,2 -12 165
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 70 000 66 871 0 136 871 234 576 32 428 13,8 202 148
3. Kantselei- ja majanduskulud 35 000 185 652 4 000 224 652 501 750 2 744 885 547,1 -2 243 135
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 10 000 126 614 0 136 614 321 608 28 879 9,0 292 729
5. IT kulud 25 000 12 000 0 37 000 54 533 29 356 53,8 25 177
5.1. IT kulud 25 000 12 000 0 37 000 54 533 12 506 22,9 42 027
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 16 850 *** -16 850
6. Transpordikulud 5 000 2 500 0 7 500 11 153 3 939 35,3 7 214
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 5 000 0 15 000 22 305 25 742 115,4 -3 436
8. Investeeringud põhivarasse 54 858 36 000 0 90 858 143 457 0 0,0 143 457
9. Muud tegevuskulud 0 169 446 0 169 446 417 020 1 150 0,3 415 870
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 148 975 0 148 975 366 639 302 0,1 366 337
9.2. Muud tegevuskulud 0 20 471 0 20 471 50 381 848 1,7 49 533
10. Ruumide kulud 3 000 500 0 3 500 4 231 2 994 70,8 1 237
10.1. Ruumide kulud 3 000 500 0 3 500 4 231 2 994 70,8 1 237
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 130 959 0 130 959 322 301 296 717 92,1 25 585
Tegevuskulud kokku 340 933 2 401 281 60 834 2 803 048 6 400 402 5 516 899 86,2 883 502