2. Rektoraat
Töötajaid : 6 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 6,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus 75 115 863 667 -789 462 74 205 74 205 100,0 149 320 40 426 27,1
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud -9 821 0 0 0 9 821 *** 0 0 0,0
2.2. Baasfinantseerimine  417 245 4 583 131 -4 332 493 250 637 250 637 100,0 667 882 224 119 33,6
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 5 728 0 0 0 0 *** 5 728 0 0,0
4.   Tulud üldfondist 717 299 3 353 135 -29 447 3 323 688 3 323 689 100,0 4 040 988 2 942 615 72,8
Üldfondi ülelaekumine       0 3 628 913 *** 3 628 913   0,0
Tulud kokku 1 205 566 8 799 933 -5 151 403 3 648 530 7 287 264 199,7 8 492 830 3 207 161 37,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 822 870 230 000 1 186 870 1 186 870 997 693 84,1 189 178
   1.1. Palgakulud 100 000 615 000 171 898 886 898 886 898 746 465 84,2 140 433
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 202 950 56 726 292 676 292 676 246 172 84,1 46 504
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 4 920 1 375 7 295 7 295 5 055 69,3 2 240
2. Koolitus ja lähetused 8 000 15 000 0 23 000 23 000 22 497 97,8 503
3. Kantselei- ja majanduskulud 16 339 24 000 190 000 230 339 230 339 39 063 17,0 191 276
5. IT kulud 1 500 4 000 0 5 500 5 500 5 059 92,0 441
5.1. IT kulud 1 500 4 000 0 5 500 5 500 5 059 92,0 441
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 000 798 79,8 203
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 6 000 10 000 0 16 000 16 000 19 247 120,3 -3 247
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000 100,0 0
9. Muud tegevuskulud 15 000 5 000 0 20 000 20 000 12 169 60,8 7 831
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 15 000 0 0 15 000 15 000 9 479 63,2 5 521
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 5 000 2 689 53,8 2 311
10. Ruumide kulud 800 0 0 800 800 738 92,2 62
10.1. Ruumide kulud 800 0 0 800 800 738 92,2 62
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 181 639 881 870 620 000 1 683 509 1 683 509 1 297 262 77,1 386 247
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond 270 338 500 000 -88 677 681 661 4 310 574 95 321 2,2 4 215 254
Teadusprorektori reservfond 43 657 50 000 -3 000 90 657 90 657 32 137 35,4 58 520
Arendusprorektori reservfond 60 798 50 000 -27 700 83 098 83 098 16 604 20,0 66 494
Õppeprorektori reservfond 35 052 80 000 -50 070 64 982 64 982 53 938 83,0 11 044
Kantsleri reservfond 17 786 50 000 0 67 786 67 786 35 833 52,9 31 953
Akadeemilise sekretäri reservfond 30 162 50 000 0 80 162 80 162 57 225 71,4 22 937
Üliõpilasmaja liikmemaks 0 300 000 0 300 000 300 000 300 000 100,0 0
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks 0 1 146 000 0 1 146 000 1 146 000 1 146 000 100,0 0
Muud liikmemaksud 0 155 265 0 155 265 155 265 158 560 102,1 -3 295
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine 53 90 000 -90 000 53 53 0 0,0 53
Rahvusülikooli 100. juubel 123 969 0 0 123 969 123 969 14 280 11,5 109 688
Arengufond ja tulemustasufond 451 933 5 446 798 -5 511 956 386 775 386 775 0 0,0 386 775
Doktoritööde kaitsmiskulud -9 821 0 0 -9 821 0 0 0,0 0
Kulud kokku 1 205 566 8 799 933 -5 151 403 4 854 095 8 492 830 3 207 161 37,8 5 285 669