5.13. Rahandusosakond
Töötajaid : 33 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 31,90  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.   Muud tulud                  
3.1.    Muud tulud 0 85 000 0 85 000 119 850 141,0 119 850 119 850 100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid) 0 1 500 0 1 500 1 222 81,5 1 222 1 222 100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine 10 328 26 702 0 26 702 26 702 100,0 37 030 25 686 69,4
Kokku muud tulud 10 328 113 202 0 113 202 147 774 130,5 158 101 146 757 92,8
4.    Tulud üldfondist 37 188 1 017 556 4 996 1 022 552 1 022 552 100,0 1 059 740 1 019 377 96,2
Tulud kokku 47 516 1 130 758 4 996 1 135 754 1 170 326 103,0 1 217 841 1 166 135 95,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 26 760 948 840 0 975 600 1 005 638 1 011 209 100,6 -5 571
   1.1. Palgakulud 20 000 709 148 0 729 148 751 598 757 632 100,8 -6 034
   1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 234 019 0 240 619 248 027 247 575 99,8 452
   1.3. Töötuskindlustus 160 5 673 0 5 833 6 013 6 002 99,8 11
2. Koolitus ja lähetused 0 5 000 0 5 000 5 158 4 573 88,7 585
3. Kantselei- ja majanduskulud 5 992 40 000 0 45 992 47 259 26 905 56,9 20 354
5. IT kulud 0 16 000 0 16 000 16 507 12 207 74,0 4 299
5.1. IT kulud 0 16 000 0 16 000 16 507 12 207 74,0 4 299
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 500 0 500 516 233 45,2 283
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 12 000 0 12 000 12 380 9 940 80,3 2 440
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 516 1 129 218,9 -613
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 866 0,0 -866
9.2. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 516 263 51,0 253
10. Ruumide kulud 0 57 016 4 996 62 012 63 975 54 271 84,8 9 704
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 063 683 33,1 1 380
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 55 016 4 996 60 012 61 912 53 588 86,6 8 324
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 7 200 0 7 200 7 428 3 160 42,5 4 268
Tegevuskulud kokku 32 752 1 087 056 4 996 1 124 804 1 159 376 1 123 627 96,9 35 748  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Õppelaenude kustutamine 10 328 26 702 0 37 030 37 030 25 686 69,4 11 344
Auditeerimiskulud 4 436 17 000 0 21 436 21 436 16 822 78,5 4 614  
Kulud kokku 47 516 1 130 758 4 996 1 183 270 1 217 841 1 166 135 95,8 51 707