4.1. Raamatukogu
Töötajaid : 112 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 99,75  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.4. Täiendusõpe 76 355 45 000 0 45 000 2 978 6,6 79 333 49 106 61,9
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 62 319 49 167 -1 443 47 724 47 724 100,0 110 043 86 553 78,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 636 709 1 190 500 0 1 190 500 1 013 298 85,1 1 650 007 1 207 537 73,2
2.3.2. Välistoetused 86 189 115 000 0 115 000 107 810 93,7 193 999 68 877 35,5
2.3.3. Tõukefondid -5 493 0 0 0 196 286 *** 190 793 158 113 82,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 56 000 0 56 000 12 392 22,1 12 392 12 392 100,0
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 779 723 1 410 667 -1 443 1 409 224 1 377 510 97,7 2 157 234 1 533 472 71,1
3.    Muud tulud                  
3.1. Üüritulud 0 40 000 0 40 000 64 401 161,0 64 401 64 401 100,0
3.2. Muud tulud 18 963 75 000 0 75 000 128 904 171,9 147 867 137 048 92,7
3.3. Konverentsid 6 597 3 000 0 3 000 0 0,0 6 597 0 0,0
3.4. Toetused 0 10 000 0 10 000 7 680 76,8 7 680 7 680 100,0
Kokku muud tulud 25 560 128 000 0 128 000 200 986 157,0 226 545 209 129 92,3
4.    Tulud üldfondist 147 296 3 039 973 166 109 3 206 082 3 206 082 100,0 3 353 378 3 233 994 96,4
        Asutuse arengufond 12 532 0 0 0 13 830 *** 26 362 20 357 77,2
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -13 830 *** -13 830 -13 830 100,0
Tegevustulud kokku 1 041 466 4 623 640 164 666 4 788 306 4 787 556 100,0 5 829 022 5 032 228 86,3
    
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 401 400 2 136 229 0 2 537 629 2 523 044 2 129 771 84,4 393 273  
   1.1. Palgakulud 300 000 1 596 584 0 1 896 584 1 885 683 1 596 774 84,7 288 909  
   1.2. Sotsiaalmaksud 99 000 526 873 0 625 873 622 275 520 423 83,6 101 853  
   1.3. Töötuskindlustus 2 400 12 773 0 15 173 15 085 12 574 83,4 2 511
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 0 25 000 24 829 17 452 70,3 7 377  
3. Kantselei- ja majanduskulud 184 985 120 000 -1 443 303 542 302 733 327 549 108,2 -24 817  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 2 000 0 2 000 1 986 20 1,0 1 967
5. IT kulud 0 60 000 0 60 000 59 590 45 586 76,5 14 004
5.1. IT kulud 0 45 000 0 45 000 44 693 24 110 53,9 20 582
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 15 000 0 15 000 14 898 21 476 144,2 -6 578
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 2 980 1 749 58,7 1 230  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 8 000 0 8 000 7 945 9 262 116,6 -1 317  
8. Investeeringud põhivarasse 0 5 000 0 5 000 4 966 0 0,0 4 966  
9. Muud tegevuskulud 0 66 968 0 66 968 66 511 53 298 80,1 13 213  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 66 968 0 66 968 66 511 53 298 80,1 13 213
10. Ruumide kulud 0 1 061 443 166 109 1 227 552 1 219 171 1 203 116 98,7 16 055  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 7 768 *** -7 768
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 061 443 166 109 1 227 552 1 219 171 1 195 348 98,0 23 823
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 35 000 0 35 000 34 761 27 787 79,9 6 974
Tegevuskulud kokku 586 385 3 522 640 164 666 4 273 691 4 248 516 3 815 590 89,8 432 926  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 455 081 1 101 000 0 1 556 081 1 580 506 1 216 638 77,0 363 868  
Kulud kokku 1 041 466 4 623 640 164 666 5 829 772 5 829 022 5 032 228 86,3 796 794