3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid : 51 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 47,60
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 52 057 825 905 90 609 916 514 916 514 100,0 968 571 966 291 99,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 29 462 300,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 4 000 0 4 000 8 540 213,5 8 540 8 540 100,0
1.3. Täiendusõpe 465 25 000 0 25 000 37 326 149,3 37 791 37 326 98,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 34 694 33 277 0 33 277 -11 889 -35,7 22 805 27 556 120,8
1.5.2. Välistoetused 36 323 42 237 0 42 237 9 572 22,7 45 895 30 230 65,9
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 123 539 940 240 90 609 1 030 849 989 525 96,0 1 113 064 1 099 406 98,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 3 254 64 847 73 385 138 232 138 232 100,0 141 486 133 441 94,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused -47 503 684 904 0 684 904 551 609 80,5 504 106 561 880 111,5
2.3.2. Välistoetused 1 205 0 0 0 0 *** 1 205 0 0,0
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 2 233 *** 2 233 468 20,9
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -43 045 749 751 73 385 823 136 692 074 84,1 649 029 695 789 107,2
3.   Muud tulud 5 912 18 000 0 18 000 8 226 45,7 14 138 6 189 43,8
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -23 353 0 -23 353 -13 121 56,2 -13 121 -13 121 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -20 136 0 -20 136 -10 989 54,6 -10 989 -10 989 100,0
      Instituudi arengufondid 12 105 20 136 0 20 136 10 989 54,6 23 094 16 851 73,0
Tegevustulud kokku 98 512 1 684 638 163 994 1 848 632 1 676 704 90,7 1 775 216 1 794 124 101,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 37 330 1 092 878 163 994 1 294 203 1 177 310 1 516 741 128,8 -339 432
   1.1. Palgakulud 27 900 816 800 122 567 967 267 879 903 1 134 143 128,9 -254 240
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 207 269 544 40 447 319 198 290 368 373 543 128,6 -83 175
   1.3. Töötuskindlustus 223 6 534 981 7 738 7 039 9 056 128,6 -2 016
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 0 19 243 0 19 243 17 453 31 302 179,4 -13 849
3. Kantselei- ja majanduskulud 61 182 515 105 0 576 286 528 380 85 248 16,1 443 132
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 9 070 64 517 711,3 -55 448
5. IT kulud 0 900 0 900 816 10 802 1323,3 -9 986
5.1. IT kulud 0 900 0 900 816 9 939 1217,6 -9 123
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 863 *** -863
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 5 443 0,0 -5 443
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 500 0 1 500 1 360 26 192 1925,2 -24 832
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 17 034 0,0 -17 034
9. Muud tegevuskulud 0 200 0 200 181 5 993 3303,6 -5 811
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0   0 0 0 328 0,0 -328
9.2. Muud tegevuskulud 0 200 0 200 181 5 665 3122,8 -5 483
10. Ruumide kulud 0 900 0 900 816 959 117,5 -143
10.1. Ruumide kulud 0 900 0 900 816 959 117,5 -143
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 43 913 0 43 913 39 829 29 892 75,1 9 937
Tegevuskulud kokku 98 512 1 684 638 163 994 1 947 144 1 775 216 1 794 124 101,1 -18 908