3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid : 32 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 21,85
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -28 242 593 479 8 557 602 036 602 036 100,0 573 794 694 462 121,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 1 055 *** 1 055 1 055 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 600 *** 600 600 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 14 560 0 14 560 15 900 109,2 15 900 15 900 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 49 294 153 305 0 153 305 17 570 11,5 66 864 37 834 56,6
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 21 052 780 985 8 557 789 542 637 161 80,7 658 213 749 852 113,9
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 5 056 9 835 4 451 14 286 14 286 100,0 19 342 3 388 17,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3.2. Välistoetused 38 660 0 0 0 0 *** 38 660 21 069 54,5
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 43 716 9 835 4 451 14 286 14 286 100,0 58 002 24 457 42,2
3.   Muud tulud 396 1 000 0 1 000 1 655 165,5 2 051 248 12,1
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -4 629 0 -4 629 -595 12,9 -595 -595 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -3 558 0 -3 558 -88 2,5 -88 -88 100,0
      Instituudi arengufondid 24 301 3 558 0 3 558 88 2,5 24 389 803 3,3
Tegevustulud kokku 89 465 787 191 13 008 800 199 652 507 81,5 741 972 774 677 104,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 30 160 577 445 13 008 620 613 511 633 694 445 135,7 -182 812
   1.1. Palgakulud 20 000 428 404 9 722 458 126 377 261 521 802 138,3 -144 541
   1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 141 373 3 208 151 182 124 496 168 556 135,4 -44 060
   1.3. Töötuskindlustus 160 3 427 78 3 665 3 018 4 086 135,4 -1 068
   1.4. Sihtstipendiumid 3 400 4 240 0 7 640 6 857 0 0,0 6 857
2. Koolitus ja lähetused 8 500 60 132 0 68 632 57 533 25 658 44,6 31 875
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 305 86 545 0 89 850 73 877 23 764 32,2 50 113
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 5 000 22 500 0 27 500 23 347 19 509 83,6 3 839
5. IT kulud 7 500 12 300 0 19 800 17 530 7 906 45,1 9 624
5.1. IT kulud 7 500 3 800 0 11 300 10 599 7 906 74,6 2 693
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 8 500 0 8 500 6 931 0 0,0 6 931
6. Transpordikulud 1 000 2 000 0 3 000 2 631 10 0,4 2 621
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 000 0 3 000 2 446 271 11,1 2 175
8. Investeeringud põhivarasse 34 000 11 631 0 45 631 43 484 0 0,0 43 484
9. Muud tegevuskulud 0 1 700 0 1 700 1 386 963 69,5 423
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 700 0 1 700 1 386 963 69,5 423
10. Ruumide kulud 0 500 0 500 408 1 263 309,8 -856
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 408 1 263 309,8 -856
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 9 439 0 9 439 7 697 888 11,5 6 809
Tegevuskulud kokku 89 465 787 191 13 008 889 664 741 972 774 677 104,4 -32 705