3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond
Töötajaid : 641 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 528,43
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 4 264 146 11 143 091 1 923 161 13 066 252 13 066 252 100,0 17 330 398 12 978 802 74,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 265 162 0 265 162 186 595 70,4 186 595 186 595 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 643 000 35 000 1 678 000 2 531 234 150,8 2 531 234 2 531 234 100,0
1.3. Täiendusõpe 388 464 1 844 000 90 000 1 934 000 2 466 308 127,5 2 854 772 2 337 501 81,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 810 463 689 600 548 000 1 237 600 978 558 79,1 1 789 020 1 382 664 77,3
1.5.2. Välistoetused 561 315 550 050 7 350 557 400 621 029 111,4 1 182 344 709 465 60,0
1.5.3. Tõukefondid -573 435 933 500 77 000 1 010 500 1 474 054 145,9 900 619 1 322 480 146,8
Kokku tulud õppetegevusest 5 450 954 17 068 403 2 680 511 19 748 913 21 324 029 108,0 26 774 983 21 448 740 80,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 832 860 1 537 007 410 777 1 947 784 1 947 784 100,0 2 780 644 2 011 499 72,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 568 133 1 885 750 474 875 2 360 625 2 327 787 98,6 2 895 920 2 156 293 74,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 858 300 455 000 62 000 517 000 2 417 331 467,6 3 275 631 1 421 185 43,4
2.3.2. Välistoetused 1 990 803 1 833 350 61 800 1 895 150 2 793 229 147,4 4 784 032 2 341 838 49,0
2.3.3. Tõukefondid -35 213 220 000 54 000 274 000 279 145 101,9 243 932 322 558 132,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 169 243 1 225 870 43 500 1 269 370 1 714 656 135,1 1 883 899 1 229 124 65,2
2.4.2. Välislepingud 46 150 20 000 0 20 000 48 583 242,9 94 734 18 633 19,7
Kokku tulud teadustegevusest 4 430 276 7 176 977 1 106 952 8 283 929 11 528 515 139,2 15 958 791 9 501 130 59,5
3.   Muud tulud 345 074 162 500 2 000 164 500 378 574 230,1 723 648 283 239 39,1
6.   Valdkonna arengufond 352 243 0 136 771 136 771 149 139 109,0 501 381 105 534 21,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -136 771 -136 771 -148 862 108,8 -148 862 -148 862 100,0
6.   Instituutide arengufondid 980 565 0 518 733 518 733 631 435 121,7 1 612 000 633 823 39,3
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -518 733 -518 733 -631 435 121,7 -631 435 -631 435 100,0
Tegevustulud kokku 11 559 113 24 407 879 3 789 462 28 197 342 33 231 394 117,9 44 790 506 31 192 168 69,6
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 318 300 18 173 857 3 692 724 22 184 882 26 135 327 22 698 173 86,8 3 437 154
1.1. Palgakulud 100 000 12 341 568 2 734 771 15 176 339 17 849 734 15 682 724 87,9 2 167 010
1.2. Sotsiaalmaksud 32 500 4 072 717 902 475 5 007 692 5 889 912 5 064 736 86,0 825 176
1.3. Töötuskindlustus 800 98 733 21 878 121 411 142 798 122 640 85,9 20 158
1.4. Sihtstipendiumid 185 000 952 000 33 600 1 170 600 1 387 321 1 203 382 86,7 183 939
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 708 840 0 708 840 865 562 624 690 72,2 240 872
2. Koolitus ja lähetused 340 000 191 500 118 500 650 000 705 186 700 845 99,4 4 340
3. Kantselei- ja majanduskulud 10 041 013 2 000 000 -475 698 11 565 315 11 799 991 2 371 228 20,1 9 428 763
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 350 000 473 500 141 500 965 000 1 061 673 950 326 89,5 111 347
5. IT kulud 60 300 310 600 84 100 455 000 523 345 326 295 62,3 197 050
5.1. IT kulud 60 000 292 500 80 500 433 000 496 696 309 927 62,4 186 769
5.2. IT kulud (sisekäive) 300 18 100 3 600 22 000 26 649 16 368 61,4 10 281
6. Transpordikulud 22 000 73 100 2 600 97 700 105 478 93 633 88,8 11 844
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 310 000 201 500 53 500 565 000 610 342 553 095 90,6 57 247
8. Investeeringud põhivarasse 14 000 301 900 -237 400 78 500 89 951 22 723 25,3 67 228
9. Muud tegevuskulud 63 500 42 300 22 700 128 500 139 885 90 929 65,0 48 956
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 28 500 1 000 29 000 58 500 62 841 18 887 30,1 43 954
9.2. Muud tegevuskulud 35 000 41 300 -6 300 70 000 77 043 72 042 93,5 5 001
10. Ruumide kulud 40 000 1 577 613 298 629 1 916 242 2 248 057 1 824 631 81,2 423 426
10.1. Ruumide kulud 40 000 315 000 118 151 473 151 514 528 477 116 92,7 37 412
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 262 613 180 478 1 443 091 1 733 529 1 347 516 77,7 386 013
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 062 008 88 308 1 150 316 1 371 273 1 560 290 113,8 -189 017
Tegevuskulud kokku 11 559 113 24 407 879 3 789 462 39 756 454 44 790 506 31 192 168 69,6 13 598 338