3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid : 31 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 30,25
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 503 182 797 641 30 742 828 383 828 383 100,0 1 331 565 784 088 58,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 500 0 1 500 380 25,3 380 380 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -29 451 36 500 0 36 500 75 141 205,9 45 689 45 689 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 473 731 835 641 30 742 866 383 903 904 104,3 1 377 635 830 158 60,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 216 522 0 137 380 137 380 137 380 100,0 353 902 228 252 64,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 200 700 0 0 0 207 100 *** 407 800 158 088 38,8
2.3.2. Välistoetused 50 300 0 0 0 0 *** 50 300 49 069 97,6
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 467 522 0 137 380 137 380 344 480 250,8 812 002 435 409 53,6
3.   Muud tulud 13 0 0 0 0 *** 13 13 100,0
6.   Valdkonna arengufond 352 243 136 771 0 136 771 149 139 109,0 501 381 105 534 21,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 -416 0 -416 -5 159 1239,8 -5 159 -5 159 100,0
Tegevustulud kokku 1 293 510 971 995 168 122 1 140 118 1 392 364 122,1 2 685 873 1 365 956 50,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 838 922 381 298 1 220 220 1 490 188 1 095 658 73,5 394 530
1.1. Palgakulud 0 371 392 284 976 656 368 801 586 560 495 69,9 241 091
1.2. Sotsiaalmaksud 0 122 559 94 042 216 601 264 524 184 599 69,8 79 924
1.3. Töötuskindlustus 0 2 971 2 280 5 251 6 413 4 475 69,8 1 938
1.4. Sihtstipendiumid 0 342 000 0 342 000 417 666 346 089 82,9 71 577
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 15 000 15 000 0 30 000 33 319 31 976 96,0 1 343
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 242 510 50 000 -214 775 1 077 735 1 041 280 127 309 12,2 913 971
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 5 000 0 5 000 6 106 4 488 73,5 1 618
5. IT kulud 7 000 8 500 0 15 500 17 381 17 384 100,0 -3
5.1. IT kulud 7 000 8 000 0 15 000 16 770 17 384 103,7 -614
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 611 0 0,0 611
6. Transpordikulud 2 000 1 700 0 3 700 4 076 3 511 86,1 566
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 15 000 20 000 0 35 000 39 425 35 847 90,9 3 578
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 12 000 2 000 0 14 000 14 442 14 236 98,6 207
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 12 000 0 0 12 000 12 000 11 870 98,9 130
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 442 2 365 96,8 77
10. Ruumide kulud 0 28 313 1 599 29 912 36 530 30 313 83,0 6 217
10.1. Ruumide kulud 0 2 100 0 2 100 2 565 2 419 94,3 146
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 26 213 1 599 27 812 33 965 27 894 82,1 6 071
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 2 560 0 2 560 3 126 5 235 167,4 -2 108
Tegevuskulud kokku 1 293 510 971 995 168 122 2 433 627 2 685 873 1 365 956 50,9 1 319 917