3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tehnoloogiainstituut
Töötajaid : 215 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 171,5  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 317 732 948 116 256 810 1 204 926 1 204 926 100,0 1 522 658 1 109 915 72,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 58 925 0 58 925 49 104 83,3 49 104 49 104 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 100 330 000 0 330 000 294 453 89,2 294 553 294 553 100,0
1.3. Täiendusõpe 3 914 6 000 0 6 000 2 835 47,3 6 749 2 835 42,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 76 626 50 000 0 50 000 50 000 100,0 126 626 128 018 101,1
1.5.2. Välistoetused -166 223 348 000 0 348 000 623 528 179,2 457 306 622 376 136,1
1.5.3. Tõukefondid -25 895 41 000 0 41 000 52 100 127,1 26 205 15 258 58,2
Kokku tulud õppetegevusest 206 255 1 782 040 256 810 2 038 850 2 276 946 111,7 2 483 201 2 222 060 89,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 470 380 1 463 478 431 857 1 895 335 1 895 335 100,0 2 365 715 1 306 157 55,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 493 068 2 574 275 0 2 574 275 2 534 275 98,4 3 027 343 2 368 988 78,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 895 569 440 000 0 440 000 682 352 155,1 1 577 921 767 600 48,6
2.3.2. Välistoetused 1 611 831 1 850 000 0 1 850 000 1 459 019 78,9 3 070 850 2 165 537 70,5
2.3.3. Tõukefondid -640 676 1 756 000 0 1 756 000 2 497 283 142,2 1 856 607 1 982 334 106,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 575 923 1 100 000 0 1 100 000 1 488 713 135,3 2 064 637 1 430 944 69,3
2.4.2. Välislepingud -26 347 200 000 0 200 000 321 411 160,7 295 064 386 742 131,1
Kokku tulud teadustegevusest 3 379 749 9 383 753 431 857 9 815 610 10 878 388 110,8 14 258 137 10 408 301 73,0
3.    Muud tulud 936 638 550 000 0 550 000 524 313 95,3 1 460 950 317 760 21,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -71 800 0 -71 800 9 557 -13,3 9 557 9 557 100,0
      Instituudi arengufond 1 085 953 320 679 0 320 679 762 477 237,8 1 848 430 635 590 34,4
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -320 679 0 -320 679 -762 477 237,8 -762 477 -762 477 100,0
Tulud kokku 5 608 594 11 643 993 688 667 12 332 660 13 689 204 111,0 19 297 798 12 830 790 66,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 311 000 6 816 091 322 766 7 449 857 8 235 103 8 382 909 101,8 -147 806
   1.1. Palgakulud 200 000 4 354 059 241 230 4 795 289 5 300 753 5 470 620 103,2 -169 867
   1.2. Sotsiaalmaksud 66 000 1 436 839 79 606 1 582 445 1 749 248 1 801 142 103,0 -51 894
   1.3. Töötuskindlustus 2 000 34 832 1 930 38 762 42 806 43 660 102,0 -854
   1.4. Sihtstipendiumid 43 000 630 000 0 673 000 742 298 728 247 98,1 14 051
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 360 360 0 360 360 399 998 339 240 84,8 60 758
2. Koolitus ja lähetused 230 000 130 000 0 360 000 374 299 377 163 100,8 -2 863
3. Kantselei- ja majanduskulud 4 984 594 2 100 000 0 7 084 594 7 315 586 1 945 382 26,6 5 370 204
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 40 000 10 000 0 50 000 51 100 53 763 105,2 -2 663
5. IT kulud 0 183 000 0 183 000 203 129 155 092 76,4 48 037
5.1. IT kulud 0 180 000 0 180 000 199 799 153 726 76,9 46 074
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 000 0 3 000 3 330 1 367 41,0 1 963
6. Transpordikulud 3 000 17 000 0 20 000 21 870 22 767 104,1 -897
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 40 000 55 000 0 95 000 101 050 97 553 96,5 3 497
8. Investeeringud põhivarasse 0 1 000 000 231 000 1 231 000 1 366 405 226 905 16,6 1 139 501
9. Muud tegevuskulud 0 20 000 0 20 000 22 200 -33 783 -152,2 55 983
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -56 729 *** 56 729
9.2. Muud tegevuskulud 0 20 000 0 20 000 22 200 22 946 103,4 -746
10. Ruumide kulud 0 516 122 134 901 651 023 722 633 611 784 84,7 110 849
10.1. Ruumide kulud 0 45 000 0 45 000 49 950 13 572 27,2 36 377
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 471 122 134 901 606 023 672 683 598 211 88,9 74 472
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 796 781 0 796 781 884 423 991 257 112,1 -106 833
Tegevuskulud kokku 5 608 594 11 643 993 688 667 17 941 254 19 297 798 12 830 790 66,5 6 467 008