3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid : 110 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 85,6  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 88 719 134 748 51 812 186 560 186 560 100,0 275 278 181 762 66,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 9 821 50,0 9 821 9 821 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 5 000 0 5 000 4 682 93,6 4 682 4 682 100,0
1.3. Täiendusõpe -21 335 50 000 0 50 000 55 000 110,0 33 665 55 000 163,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 67 383 209 389 51 812 261 201 256 062 98,0 323 445 251 264 77,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 210 939 377 240 114 372 491 612 491 612 100,0 702 551 623 467 88,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 108 031 571 125 0 571 125 486 386 85,2 594 417 467 088 78,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 100 378 350 000 0 350 000 517 356 147,8 617 734 293 384 47,5
2.3.2. Välistoetused 383 404 320 000 0 320 000 1 188 155 371,3 1 571 559 624 300 39,7
2.3.3. Tõukefondid -158 978 874 000 0 874 000 814 494 93,2 655 516 895 661 136,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -47 552 337 000 0 337 000 691 138 205,1 643 586 963 852 149,8
2.4.2. Välislepingud -190 955 570 000 0 570 000 215 194 37,8 24 239 260 490 1074,7
Kokku tulud teadustegevusest 405 266 3 399 365 114 372 3 513 737 4 404 335 125,3 4 809 602 4 128 241 85,8
3.    Muud tulud 43 917 30 000 0 30 000 128 682 428,9 172 599 71 768 41,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -31 540 0 -31 540 -11 952 37,9 -11 952 -11 952 100,0
      Instituudi arengufond 289 612 104 500 0 104 500 285 287 273,0 574 898 473 923 82,4
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -104 500 0 -104 500 -285 287 273,0 -285 287 -285 287 100,0
Tulud kokku 806 179 3 607 214 166 184 3 773 398 4 777 127 126,6 5 583 306 4 627 957 82,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 750 900 2 052 713 23 403 2 827 016 3 379 266 2 959 265 87,6 420 001
   1.1. Palgakulud 550 000 1 409 927 17 491 1 977 418 2 357 114 2 118 861 89,9 238 253
   1.2. Sotsiaalmaksud 181 500 465 276 5 772 652 548 777 848 649 547 83,5 128 301
   1.3. Töötuskindlustus 4 400 11 279 140 15 819 18 857 15 747 83,5 3 110
   1.4. Sihtstipendiumid 15 000 90 000 0 105 000 128 940 101 850 79,0 27 090
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 76 230 0 76 230 96 507 73 260 75,9 23 247
2. Koolitus ja lähetused 135 000 50 000 0 185 000 198 300 184 689 93,1 13 611
3. Kantselei- ja majanduskulud -254 721 700 000 -1 071 444 208 630 124 397 908 63,1 232 215
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 18 990 6 921 36,4 12 069
5. IT kulud 75 000 91 000 0 166 000 190 206 171 162 90,0 19 044
5.1. IT kulud 75 000 90 000 0 165 000 188 940 167 742 88,8 21 198
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 1 266 3 420 270,1 -2 154
6. Transpordikulud 0 20 000 0 20 000 25 320 15 501 61,2 9 819
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 40 000 0 40 000 50 640 40 151 79,3 10 489
8. Investeeringud põhivarasse 100 000 150 000 100 000 350 000 416 500 334 298 80,3 82 203
9. Muud tegevuskulud 0 5 500 0 5 500 6 963 4 233 60,8 2 730
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 500 0 500 633 260 41,1 373
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 6 330 3 973 62,8 2 357
10. Ruumide kulud 0 223 936 43 852 267 788 339 020 241 859 71,3 97 161
10.1. Ruumide kulud 0 220 000 43 852 263 852 334 037 236 529 70,8 97 508
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 3 936 0 3 936 4 983 5 330 107,0 -347
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 259 065 0 259 065 327 977 271 969 82,9 56 008
Tegevuskulud kokku 806 179 3 607 214 166 184 4 579 576 5 583 306 4 627 957 82,9 955 349