4.4. Teaduskool
Töötajaid : 10 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 9,4  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
    1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 4 668 0 0 0 0 *** 4 668 2 491 53,4
    1.3. Täiendusõpe 0 28 000 0 28 000 64 558 230,6 64 558 64 558 100,0
    1.5. Õppetegevuse toetused                  
   1.5.1. Siseriiklikud toetused 93 804 800 000 0 800 000 903 020 112,9 996 824 884 275 88,7
   1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 98 472 828 000 0 828 000 967 578 116,9 1 066 050 951 325 89,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 56 542 0 0 0 0 *** 56 542 56 542 100,0
2.3.2. Välistoetused 400 0 0 0 0 *** 400 0 0,0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 56 942 0 0 0 0 *** 56 942 56 542 99,3
3.    Muud tulud 6 972 4 000 0 4 000 12 745 318,6 19 717 13 000 65,9
4.    Tulud üldfondist 93 686 118 324 0 118 324 118 324 100,0 212 010 72 344 34,1
Asutuse arengufond 904 0 0 0 1 203 *** 2 107 0 0,0
Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -1 203 *** -1 203 -1 203 100,0
Tegevustulud kokku 256 977 950 324 0 950 324 1 098 647 115,6 1 355 624 1 092 008 80,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 41 760 526 914 0 568 674 638 539 677 955 106,2 -39 416
1.1. Palgakulud 20 000 341 491 0 361 491 405 902 444 156 109,4 -38 254
1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 112 692 0 119 292 133 948 141 522 105,7 -7 575
1.3. Töötuskindlustus 160 2 732 0 2 892 3 247 3 431 105,6 -183
1.4. Sihtstipendiumid 15 000 70 000 0 85 000 95 443 88 846 93,1 6 597
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 0 25 000 28 071 26 466 94,3 1 605
3. Kantselei- ja majanduskulud 198 217 143 000 0 341 217 383 137 90 822 23,7 292 315
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 4 000 140 378 0 144 378 162 116 165 766 102,3 -3 651
5. IT kulud 3 000 5 000 0 8 000 8 983 4 584 51,0 4 399
5.1. IT kulud 3 000 5 000 0 8 000 8 983 4 434 49,4 4 549
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 150 *** -150
6. Transpordikulud 0 32 000 0 32 000 35 931 29 985 83,5 5 946
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 43 000 0 53 000 59 511 59 836 100,5 -324
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 11 229 8 270 73,7 2 958
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 11 229 8 270 73,7 2 958
10. Ruumide kulud 0 21 672 0 21 672 24 334 19 119 78,6 5 215
10.1. Ruumide kulud 0 3 093 0 3 093 3 473 1 233 35,5 2 240
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 18 579 0 18 579 20 861 17 886 85,7 2 975
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 3 360 0 3 360 3 773 9 205 244,0 -5 432
Tegevuskulud kokku 256 977 950 324 0 1 207 301 1 355 624 1 092 008 80,6 263 615