TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid : 429 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 398,78  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 54 610 0 89 406 89 406 89 406 100,0 144 016 77 978 54,1
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 30 939 122 500 0 122 500 164 840 134,6 195 778 154 342 78,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 2 490 592 2 335 841 0 2 335 841 1 835 187 78,6 4 325 779 2 378 007 55,0
1.5.2. Välistoetused 454 058 17 963 0 17 963 42 821 238,4 496 880 232 498 46,8
1.5.3. Tõukefondid -178 007 546 420 0 546 420 659 148 120,6 481 141 521 721 108,4
Kokku tulud õppetegevusest 2 852 192 3 022 724 89 406 3 112 130 2 791 402 89,7 5 643 594 3 364 547 59,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 413 559 0 1 091 900 1 091 900 1 091 900 100,0 1 505 459 702 653 46,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 10 572 0 0 0 17 372 *** 27 944 12 732 45,6
2.3.2. Välistoetused 139 224 80 000 0 80 000 835 1,0 140 059 50 779 36,3
2.3.3. Tõukefondid -82 844 234 715 0 234 715 307 621 131,1 224 778 266 010 118,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud           ***      
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 66 400 70 000 0 70 000 214 925 307,0 281 325 189 035 67,2
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 546 913 384 715 1 091 900 1 476 615 1 632 654 110,6 2 179 566 1 221 210 56,0
3.    Muud tulud 165 540 11 920 723 0 11 920 723 14 291 568 119,9 14 457 108 14 107 752 97,6
4.    Tulud üldfondist 1 660 470 12 976 528 197 437 13 173 965 13 173 965 100,0 14 834 435 13 449 067 90,7
Tegevustulud kokku 5 225 115 28 304 690 1 378 743 29 683 433 31 889 588 107,4 37 114 703 32 142 576 86,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 881 836 11 227 960 25 000 12 134 796 12 966 058 12 106 707 93,4 859 350
   1.1. Palgakulud 536 000 8 391 600 18 685 8 946 284 9 567 550 8 990 041 94,0 577 509
   1.2. Sotsiaalmaksud 176 880 2 769 228 6 166 2 952 274 3 157 291 2 886 284 91,4 271 007
   1.3. Töötuskindlustus 6 956 67 133 149 74 238 79 216 69 907 88,2 9 309
   1.4. Sihtstipendiumid 162 000 0 0 162 000 162 000 160 475 99,1 1 525
2. Koolitus ja lähetused 58 000 232 108 50 000 340 108 360 270 341 468 94,8 18 802
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 045 631 869 989 314 906 2 230 526 2 369 056 1 150 422 48,6 1 218 634
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 150 000 35 560 0 185 560 191 576 258 715 135,0 -67 139
5. IT kulud 18 100 214 134 50 000 282 234 297 412 237 108 79,7 60 303
5.1. IT kulud 18 100 171 134 50 000 239 234 252 819 200 438 79,3 52 381
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 43 000 0 43 000 44 593 36 670 82,2 7 923
6. Transpordikulud 5 100 94 850 0 99 950 103 914 84 251 81,1 19 663
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 56 300 122 350 0 178 650 192 012 248 875 129,6 -56 863
8. Investeeringud põhivarasse 22 000 0 0 22 000 22 475 10 273 45,7 12 202
9. Muud tegevuskulud 15 810 375 233 190 500 581 543 586 757 477 974 81,5 108 783
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 6 200 14 000 0 20 200 22 324 -33 039 -148,0 55 363
9.2. Muud tegevuskulud 9 610 361 233 190 500 561 343 564 433 511 013 90,5 53 421
10. Ruumide kulud 32 800 923 347 166 937 1 123 084 1 181 887 1 135 224 96,1 46 663
10.1. Ruumide kulud 32 800 83 911 3 256 119 967 121 483 129 162 106,3 -7 679
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 839 436 163 681 1 003 117 1 060 403 1 006 061 94,9 54 342
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 182 820 0 182 820 206 189 323 547 156,9 -117 357
Tegevuskulud kokku 2 285 577 14 278 351 797 343 17 361 271 18 477 606 16 374 564 88,6 2 103 042
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Avalike ürituste korraldamine 25 957 120 000 0 145 957 145 957 155 852 106,8 -9 895
Väliskoostöölepingud 75 874 40 000 0 115 874 115 874 20 405 17,6 95 469
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 6 657 140 000 0 146 657 146 657 138 405 94,4 8 252
Erasmus+ programmi toetused 583 121 325 000 0 908 121 723 112 287 495 39,8 435 617
Ukraina kriis 0 0 0 0 0 114 111 0,0 -114 111
Sihtstipendiumid ja toetused 1 324 902 2 456 024 0 3 780 926 3 088 392 1 953 578 63,3 1 134 814
Üliõpilaste vastuvõtukulud 1 656 13 000 0 14 656 14 656 15 279 104,2 -623
Akadeemiline test 38 513 10 000 0 48 513 48 513 45 165 93,1 3 348
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid 40 526 34 000 0 74 526 74 526 53 677 72,0 20 849
Intellektuaalomandi kaitse 84 972 130 000 0 214 972 214 972 153 915 71,6 61 057
Kesksed koolitusprogrammid 42 568 126 300 0 168 868 168 868 170 673 101,1 -1 805
Toetused 5 140 25 000 0 30 140 30 140 34 804 115,5 -4 664
Personaliotsing 13 873 5 000 0 18 873 18 873 11 364 60,2 7 509
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 20 428 5 000 0 25 428 25 428 2 799 11,0 22 629
Saadud sihtotstarbelised toetused 0 0 0 0 162 450 44 184 27,2 118 266
Turundustegevus 26 402 180 000 0 206 402 206 402 202 915 98,3 3 487
Kommunikatsioonitegevus 26 151 75 700 0 101 851 101 851 57 583 56,5 44 268
Universitas Tartuensis trükk ja levi 20 139 106 882 0 127 021 127 021 105 483 83,0 21 537
Elekter 9 673 2 607 918 0 2 617 591 4 425 979 4 430 258 100,1 -4 279
Küte -12 466 1 247 980 0 1 235 514 1 542 761 1 544 014 100,1 -1 253
Kaugjahutus 0 50 987 0 50 987 76 953 76 953 100,0 0
Vesi ja kanalisatsioon 120 77 589 0 77 709 83 076 82 292 99,1 783
Jäätmekäitlus 0 39 387 0 39 387 52 887 52 887 100,0 0
Valve ja turvateenus 0 1 093 851 0 1 093 851 1 082 310 1 082 310 100,0 0
Riidehoiuteenus 0 80 852 0 80 852 74 593 74 593 100,0 0
Rendikulud 0 78 326 0 78 326 78 324 73 452 93,8 4 872
Puhastus ja korrashoid 0 2 197 773 0 2 197 773 2 026 985 2 026 985 100,0 0
Hooldusremont -44 068 692 468 0 648 400 505 668 456 554 90,3 49 114
Insenerivõrkude remont ja hooldus -19 168 570 000 0 550 832 516 707 516 596 100,0 111
Turvasüsteemide hooldus ja remont  4 756 50 000 0 54 756 45 095 45 095 100,0 0
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 11 521 53 000 0 64 521 85 980 85 980 100,0 0
Maamaks 0 24 000 0 24 000 24 682 24 682 100,0 0
Hoonete ja varakindlustus 0 26 600 0 26 600 24 014 24 014 100,0 0
Digitaristu 96 597 1 100 000 0 1 196 597 1 196 597 959 615 80,2 236 982
Digiareng 540 930 200 000 581 400 1 322 330 1 322 330 601 536 45,5 720 793
Auditeerimiskulud 4 436 17 000 0 21 436 21 436 16 822 78,5 4 614
Õppelaenude kustutamine 10 328 26 702 0 37 030 37 030 25 686 69,4 11 344
Kulud kokku 5 225 115 28 304 690 1 378 743 34 908 548 37 114 703 32 142 576 86,6 4 972 127