3.2.7. Sotsiaalteaduste valdkond
UH - Ühiskonnateaduste instituut
Töötajaid : 80 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 64,65  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -26 749 1 070 736 12 538 1 083 274 1 083 274 100,0 1 056 525 1 165 807 110,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 58 925 0 58 925 49 104 83,3 49 104 49 104 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 121 500 0 121 500 121 399 99,9 121 399 121 399 100,0
1.3. Täiendusõpe -19 250 269 000 0 269 000 330 183 122,7 310 933 230 398 74,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 22 434 52 000 0 52 000 133 902 257,5 156 336 106 995 68,4
1.5.2. Välistoetused 6 755 21 000 0 21 000 20 490 97,6 27 245 39 346 144,4
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest -16 810 1 593 161 12 538 1 605 699 1 738 352 108,3 1 721 542 1 713 049 99,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 84 139 281 668 74 483 356 151 356 151 100,0 440 290 334 878 76,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 78 719 406 625 0 406 625 392 955 96,6 471 674 376 961 79,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 114 769 162 000 0 162 000 473 489 292,3 588 258 290 699 49,4
2.3.2. Välistoetused 583 004 335 000 0 335 000 1 256 817 375,2 1 839 821 520 522 28,3
2.3.3. Tõukefondid 270 0 0 0 1 525 *** 1 796 1 796 100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -18 301 230 000 0 230 000 168 501 73,3 150 199 166 490 110,8
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 842 601 1 415 293 74 483 1 489 776 2 649 437 177,8 3 492 038 1 691 345 48,4
3.   Muud tulud 15 531 12 000 0 12 000 23 326 194,4 38 856 30 641 78,9
6.   Instituudi arengufondid 74 740 74 993 0 74 993 97 909 130,6 172 649 83 956 48,6
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -74 993 0 -74 993 -97 909 130,6 -97 909 -97 909 100,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -19 039 0 -19 039 -24 494 128,7 -24 494 -24 494 100,0
Tegevustulud kokku 916 061 3 001 415 87 021 3 088 436 4 386 620 142,0 5 302 681 3 396 587 64,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 2 446 060 78 725 2 524 785 3 586 047 2 711 715 75,6 874 332
   1.1. Palgakulud 0 1 625 476 58 838 1 684 314 2 392 294 1 825 968 76,3 566 326
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 536 407 19 416 555 824 789 457 595 283 75,4 194 174
   1.3. Töötuskindlustus 0 13 004 471 13 475 19 138 14 431 75,4 4 707
   1.4. Sihtstipendiumid 0 140 000 0 140 000 198 847 137 432 69,1 61 415
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 131 173 0 131 173 186 310 138 600 74,4 47 710
2. Koolitus ja lähetused 0 30 000 0 30 000 42 610 66 613 156,3 -24 003
3. Kantselei- ja majanduskulud 916 061 80 000 -745 995 315 1 028 629 152 729 14,8 875 900
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 80 000 0 80 000 113 627 66 718 58,7 46 909
5. IT kulud 0 35 000 0 35 000 49 712 14 532 29,2 35 180
5.1. IT kulud 0 30 000 0 30 000 42 610 10 824 25,4 31 786
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 7 102 3 708 52,2 3 394
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 420 1 968 138,5 -548
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 15 000 0 15 000 21 305 24 687 115,9 -3 382
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 11 363 6 668 58,7 4 695
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 3 000 0 3 000 4 261 862 20,2 3 399
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 7 102 5 806 81,8 1 296
10. Ruumide kulud 0 169 902 9 041 178 943 254 159 173 489 68,3 80 670
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 841 1 267 44,6 1 574
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 167 902 9 041 176 943 251 319 172 223 68,5 79 096
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 136 453 0 136 453 193 809 177 469 91,6 16 340
Tegevuskulud kokku 916 061 3 001 415 87 021 4 004 496 5 302 681 3 396 587 64,1 1 906 094