4.2. TÜ muuseum
Töötajaid : 35 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 26,90  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.3. Täiendusõpe 0 8 000 0 8 000 12 995 162,4 12 995 1 559 12,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 23 224 0 0 0 0 *** 23 224 23 224 100,0
1.5.2. Välistoetused 9 334 0 0 0 0 *** 9 334 6 732 72,1
1.5.3. Tõukefondid 0 0   0 -3 *** -3 -3 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 32 558 8 000 0 8 000 12 992 162,4 45 549 31 512 69,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 9 023 7 719 49 773 57 492 57 492 100,0 66 515 26 825 40,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused -1 601 100 000 0 100 000 45 732 45,7 44 131 44 067 99,9
2.3.2. Välistoetused 4 246 0 0 0 3 000 *** 7 246 0 0,0
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 11 668 107 719 49 773 157 492 106 224 67,4 117 892 70 892 60,1
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük 1 656 100 000 0 100 000 189 041 189,0 190 698 179 413 94,1
3.    Muud toetused 24 019 50 000 0 50 000 274 863 549,7 298 882 183 211 61,3
4.    Tulud üldfondist 197 764 813 856 53 884 867 740 867 740 100,0 1 065 504 955 511 89,7
6.    Asutuse arengufond 6 001 0 0 0 5 749 *** 11 750 0 0,0
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -5 749 *** -5 749 -5 749 100,0
Tegevustulud kokku 273 666 1 079 575 103 657 1 183 232 1 450 860 122,6 1 724 526 1 414 790 82,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 66 650 585 780 5 500 657 930 791 668 736 845 93,1 54 823
   1.1. Palgakulud 50 000 437 803 4 111 491 913 591 867 550 479 93,0 41 388
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 250 144 475 1 357 162 081 195 066 181 985 93,3 13 081
   1.3. Töötuskindlustus 400 3 502 33 3 935 4 735 4 381 92,5 354
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0
2. Koolitus ja lähetused 25 000 7 000 0 32 000 33 583 32 703 97,4 881
3. Kantselei- ja majanduskulud 163 816 145 000 66 973 375 789 423 734 228 628 54,0 195 106
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 5 000 0 5 000 6 131 4 919 80,2 1 212
5. IT kulud 0 11 957 0 11 957 14 661 10 644 72,6 4 018
5.1. IT kulud 0 10 957 0 10 957 13 435 10 007 74,5 3 429
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 1 226 637 51,9 589
6. Transpordikulud 3 000 3 000 0 6 000 6 679 6 115 91,6 563
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 7 000 6 000 0 13 000 14 357 17 590 122,5 -3 233
8. Investeeringud põhivarasse 200 0 0 200 200 155 77,4 45
9. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 905 1 238 25,2 3 666
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 905 1 238 25,2 3 666
10. Ruumide kulud 8 000 296 378 31 184 335 562 409 651 350 307 85,5 59 344
10.1. Ruumide kulud 8 000 7 000 0 15 000 16 583 16 059 96,8 524
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 289 378 31 184 320 562 393 068 334 248 85,0 58 820
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 15 460 0 15 460 18 957 25 647 135,3 -6 690
Tegevuskulud kokku 273 666 1 079 575 103 657 1 456 898 1 724 526 1 414 790 82,0 309 736