5.15. Kirjastus
Töötajaid : 14 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 13,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 7 482 0 0 0 16 692 *** 24 174 12 732 52,7
3.  Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 194 287 200 000 0 200 000 248 827 124,4 443 114 265 679 60,0
3.2. Muud tulud (sisekäive) 0 300 000 0 300 000 298 152 99,4 298 152 298 152 100,0
3.3. Toetused 67 451 35 000 0 35 000 39 035 111,5 106 486 38 939 36,6
Kokku muud tulud 261 738 535 000 0 535 000 586 014 109,5 847 751 602 769 71,1
4.  Tulud üldfondist 19 689 137 099 1 848 138 947 138 947 100,0 158 636 135 477 85,4
Tulud kokku 288 909 672 099 1 848 673 947 741 653 110,0 1 030 561 750 978 72,9
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 66 900 286 278 0 353 178 387 358 358 613 92,6 28 745
   1.1. Palgakulud 50 000 213 959 0 263 959 289 506 277 692 95,9 11 813
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 70 607 0 87 107 95 537 79 010 82,7 16 527
   1.3. Töötuskindlustus 400 1 712 0 2 112 2 316 1 911 82,5 405
2. Koolitus ja lähetused 0 5 000 0 5 000 5 597 814 14,5 4 783
3. Kantselei- ja majanduskulud 195 470 205 000 0 400 470 424 947 213 242 50,2 211 705
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 0 0,0 0
5. IT kulud 1 000 15 500 0 16 500 18 351 15 788 86,0 2 562
5.1. IT kulud 1 000 11 000 0 12 000 13 313 11 747 88,2 1 567
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 500 0 4 500 5 037 4 042 80,2 995
6. Transpordikulud 3 000 5 600 0 8 600 9 269 8 457 91,2 812
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 000 0 3 000 3 358 1 617 48,1 1 741
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 1 100 0 0 1 100 1 100 1 088 98,9 12
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 1 100 0 0 1 100 1 100 1 088 98,9 12
10. Ruumide kulud 1 300 20 839 1 848 23 987 26 696 19 132 71,7 7 564
10.1. Ruumide kulud 1 300 0 0 1 300 1 300 1 358 104,5 -58
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 20 839 1 848 22 687 25 396 17 773 70,0 7 623
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 24 000 0 24 000 26 866 26 744 99,5 122
Tegevuskulud kokku 268 770 565 217 1 848 835 835 903 541 645 494 71,4 258 046
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Universitas Tartuensis trükk ja levi 20 139 106 882 0 127 021 127 021 105 483 83,0 21 537
Kulud kokku 288 909 672 099 1 848 962 856 1 030 561 750 978 72,9 279 584