3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
US - Usuteaduskond
Töötajaid : 41 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 32,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 68 194 374 105 29 257 403 362 403 362 100,0 471 556 462 460 98,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 27 106 0 27 106 27 105 100,0 27 105 27 105 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 8 000 0 8 000 8 377 104,7 8 377 8 377 100,0
1.3. Täiendusõpe 1 814 6 000 0 6 000 14 143 235,7 15 958 15 994 100,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 14 355 12 165 0 12 165 0 0,0 14 355 27 181 189,3
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -22 625 33 520 0 33 520 50 865 151,7 28 240 28 460 100,8
Kokku tulud õppetegevusest 61 739 460 896 29 257 490 153 503 853 102,8 565 592 569 579 100,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 46 642 86 182 73 354 159 536 159 536 100,0 206 178 154 492 74,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 24 420 377 200 0 377 200 396 340 105,1 420 760 413 691 98,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 8 566 0 0 0 301 960 *** 310 526 144 576 46,6
2.3.2. Välistoetused 5 513 67 679 0 67 679 217 435 321,3 222 948 105 494 47,3
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud   0 0 0 0 *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 85 141 531 061 73 354 604 415 1 075 271 177,9 1 160 412 818 253 70,5
3.   Muud tulud 1 609 0 0 0 37 157 *** 38 766 36 545 94,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 100,0
6.   Teaduskonna arengufond 3 036 0 0 0 63 968 *** 67 003 51 555 76,9
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -63 968 *** -63 968 -63 968 100,0
Tegevustulud kokku 151 525 991 957 102 611 1 094 568 1 616 281 147,7 1 767 806 1 411 965 79,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 804 634 98 899 903 533 1 334 192 1 132 191 84,9 202 001
   1.1. Palgakulud 0 443 463 73 916 517 379 763 982 720 854 94,4 43 128
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 146 343 24 392 170 735 252 114 227 458 90,2 24 656
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 548 591 4 139 6 112 5 514 90,2 598
   1.4. Sihtstipendiumid 0 140 000 0 140 000 206 729 130 845 63,3 75 884
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 71 280 0 71 280 105 255 47 520 45,1 57 735
2. Koolitus ja lähetused 20 000 25 000 0 45 000 56 916 72 346 127,1 -15 430
3. Kantselei- ja majanduskulud 123 025 40 000 0 163 025 182 090 50 937 28,0 131 153
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 14 766 3 690 25,0 11 076
5. IT kulud 2 500 11 000 0 13 500 18 743 8 858 47,3 9 885
5.1. IT kulud 0 10 500 0 10 500 15 505 5 808 37,5 9 697
5.2. IT kulud (sisekäive) 2 500 500 0 3 000 3 238 3 050 94,2 188
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 477 1 222 82,8 255
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 6 000 15 000 0 21 000 28 150 36 361 129,2 -8 211
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 3 500 0 3 500 5 168 153 3,0 5 015
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 2 500 0 2 500 3 692 -589 -16,0 4 281
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 477 742 50,3 734
10. Ruumide kulud 0 35 150 3 712 38 862 57 385 39 820 69,4 17 565
10.1. Ruumide kulud 0 150 0 150 221 153 68,9 69
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 35 000 3 712 38 712 57 164 39 668 69,4 17 496
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 46 673 0 46 673 68 919 66 386 96,3 2 532
Tegevuskulud kokku 151 525 991 957 102 611 1 246 092 1 767 806 1 411 965 79,9 355 841