3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid : 107 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 78,6  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1.  Tegevustoetus 164 162 3 142 299 70 750 3 213 049 3 213 049 100,0 3 377 211 3 273 248 96,9
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 40 000 0 40 000 33 964 84,9 33 964 33 964 100,0
1.3. Täiendusõpe 19 444 50 000 0 50 000 80 068 160,1 99 513 92 333 92,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
            1.5.1. Siseriiklikud toetused 6 864 130 000 0 130 000 100 083 77,0 106 947 84 587 79,1
            1.5.2. Välistoetused 84 394 36 000 0 36 000 72 060 200,2 156 454 112 905 72,2
            1.5.3. Tõukefondid -533 23 000 0 23 000 54 150 235,4 53 617 53 617 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 274 330 3 421 299 70 750 3 492 049 3 553 374 101,8 3 827 704 3 650 654 95,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 87 932 11 460 357 300 368 760 368 760 100,0 456 692 203 692 44,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
            2.3.1. Siseriiklikud toetused 2 713 30 000 0 30 000 39 754 132,5 42 467 11 253 26,5
            2.3.2. Välistoetused 5 162 0 0 0 10 700 *** 15 862 8 289 52,3
            2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
            2.4.1. Siseriiklikud lepingud 2 536 20 000 0 20 000 12 500 62,5 15 036 2 514 16,7
            2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 98 342 61 460 357 300 418 760 431 714 103,1 530 056 225 748 42,6
3.    Muud tulud 19 311 35 000 0 35 000 111 874 319,6 131 185 75 409 57,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
6.   Akadeemia arengufond 16 519 0 0 0 17 613 *** 34 132 7 651 22,4
6.   Eraldis arengufondi 0 0 0 0 -17 613 *** -17 613 -17 613 100,0
Tegevustulud kokku 408 502 3 517 759 428 050 3 945 809 4 096 962 103,8 4 505 464 3 941 849 87,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 800 2 732 811 298 448 3 165 059 3 281 178 2 819 093 85,9 462 085
   1.1. Palgakulud 100 000 2 022 609 223 055 2 345 664 2 431 690 2 091 765 86,0 339 925
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 667 461 73 608 774 069 802 458 686 329 85,5 116 129
   1.3. Töötuskindlustus 800 16 181 1 784 18 765 19 454 16 599 85,3 2 854
   1.4. Sihttipendiumid 0 26 560 0 26 560 27 577 24 400 88,5 3 177
2. Koolitus ja lähetused 0 21 940 0 21 940 22 780 29 536 129,7 -6 755
3. Kantselei- ja majanduskulud 274 702 161 990 0 436 692 442 897 321 717 72,6 121 180
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 167 956 0 167 956 174 390 182 699 104,8 -8 309
5. IT kulud 0 62 368 0 62 368 64 757 59 335 91,6 5 422
5.1. IT kulud 0 62 368 0 62 368 64 757 59 235 91,5 5 522
5.2. IT kulud (sisekäive) 0   0 0 0 100 *** -100
6. Transpordikulud 0 37 000 0 37 000 38 417 53 040 138,1 -14 623
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 24 324 0 24 324 25 256 80 611 319,2 -55 355
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 95 000 95 000 98 639 21 618 21,9 77 021
9. Muud tegevuskulud 0 9 300 0 9 300 9 656 10 129 104,9 -472
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 3 300 0 3 300 3 426 0 0,0 3 426
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 6 230 10 129 162,6 -3 899
10. Ruumide kulud 0 270 849 34 602 305 451 317 152 332 067 104,7 -14 915
10.1. Ruumide kulud 0 266 849 34 602 301 451 312 999 327 649 104,7 -14 651
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 4 000 0 4 000 4 153 4 418 106,4 -265
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 29 221 0 29 221 30 340 32 005 105,5 -1 665
Tegevuskulud kokku 408 502 3 517 759 428 050 4 354 311 4 505 464 3 941 849 87,5 563 615