3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid : 74 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 59,21
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 260 853 1 221 048 3 420 1 224 468 309 117 25,2 569 970 305 389 53,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 45 176 0 45 176 9 035 20,0 9 035 9 035 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 5 000 0 5 000 5 402 108,0 5 402 1 080 20,0
1.3. Täiendusõpe 999 10 000 0 10 000 0 0,0 999 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 24 930 2 000 0 2 000 0 0,0 24 930 7 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 286 783 1 283 224 3 420 1 286 644 323 554 25,1 610 337 315 511 51,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 211 756 272 789 280 120 552 909 319 082 57,7 530 838 155 506 29,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 58 447 165 000 0 165 000 174 320 105,6 232 767 72 196 31,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 43 083 316 000 0 316 000 512 050 162,0 555 133 154 041 27,7
2.3.2. Välistoetused 176 644 196 000 0 196 000 20 367 10,4 197 011 58 459 29,7
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 3 007 0 0 0 0 *** 3 007 2 834 94,2
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 492 937 949 789 280 120 1 229 909 1 025 819 83,4 1 518 756 443 036 29,2
3.   Muud tulud 85 309 0 0 0 8 385 *** 93 694 22 252 23,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -56 744 *** -56 744 -56 744 100,0
      Instituudi arengufondid 69 269 0 0 0 56 744 *** 126 013 27 471 21,8
Tegevustulud kokku 934 298 2 233 013 283 540 2 516 553 1 357 758 54,0 2 292 055 751 526 32,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 800 1 771 124 283 540 2 188 464 1 453 578 600 496 41,3 853 082
   1.1. Palgakulud 100 000 1 178 568 211 913 1 490 481 989 978 411 325 41,5 578 653
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 388 927 69 931 491 859 326 693 134 515 41,2 192 178
   1.3. Töötuskindlustus 800 9 429 1 695 11 924 7 920 3 257 41,1 4 663
   1.4. Sihtstipendiumid 0 115 000 0 115 000 76 383 26 320 34,5 50 063
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 79 200 0 79 200 52 605 25 080 47,7 27 525
2. Koolitus ja lähetused 0 70 000 0 70 000 46 494 7 308 15,7 39 186
3. Kantselei- ja majanduskulud 766 298 110 000 0 876 298 582 037 28 809 4,9 553 228
sh töötervishoiukulud 0 4 000 0 4 000 2 657 1 756 66,1 901
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 10 000 10 000 0 20 000 13 284 4 011 30,2 9 273
5. IT kulud 1 200 40 000 0 41 200 27 365 10 268 37,5 17 097
5.1. IT kulud 1 000 40 000 0 41 000 27 232 10 268 37,7 16 964
5.2. IT kulud (sisekäive) 200 0 0 200 133 0 0,0 133
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 1 993 1 187 59,6 806
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 12 000 22 000 0 34 000 22 583 3 212 14,2 19 370
8. Investeeringud põhivarasse 11 000 0 0 11 000 7 306 0 0,0 7 306
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0
10. Ruumide kulud 0 154 592 0 154 592 102 680 38 363 37,4 64 317
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 228 0,0 -228
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 154 592 0 154 592 102 680 38 135 37,1 64 545
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 52 297 0 52 297 34 736 57 873 166,6 -23 137
Tegevuskulud kokku 934 298 2 233 013 283 540 3 450 850 2 292 055 751 526 32,8 1 540 529