4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid : 222 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 191,25  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 840 0 0 0 0 *** 840 125 14,9
1.3. Täiendusõpe 84 839 161 000 0 161 000 31 399 19,5 116 238 32 242 27,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 72 925 926 000 0 926 000 959 581 103,6 1 032 506 210 780 20,4
1.5.2. Välistoetused -1 984 0 0 0 1 895 *** -89 -89 100,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 156 620 1 087 000 0 1 087 000 992 875 91,3 1 149 495 243 058 21,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 176 103 70 514 9 814 80 329 20 148 25,1 196 251 153 630 78,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 367 932 1 608 000 0 1 608 000 81 194 5,0 449 126 213 161 47,5
2.3.2. Välistoetused 97 488 263 000 0 263 000 20 812 7,9 118 300 92 031 77,8
2.3.3. Tõukefondid -13 797 115 910 0 115 910 0 0,0 -13 797 0 0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -55 589 121 500 0 121 500 30 617 25,2 -24 972 21 998 -88,1
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 572 138 2 178 924 9 814 2 188 739 152 771 7,0 724 909 480 818 66,3
3.    Muud tulud 241 312 1 050 900 0 1 050 900 374 013 35,6 615 325 211 198 34,3
4.    Tulud üldfondist 431 085 5 820 970 7 500 5 828 470 1 462 743 25,1 1 893 827 1 588 025 83,9
        Asutuse arengufond 22 674 0 0 0 8 472 *** 31 146 26 225 84,2
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -6 240 *** -6 240 -6 240 100,0
Tegevustulud kokku 1 423 829 10 137 794 17 314 10 155 109 2 984 634 29,4 4 408 462 2 543 085 57,7
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 601 350 5 385 943 14 314 6 001 607 2 366 816 1 393 652 58,9 973 164
   1.1. Palgakulud 450 000 3 969 315 10 698 4 430 013 1 718 104 1 043 707 60,7 674 397
   1.2. Sotsiaalmaksud 147 750 1 309 874 3 530 1 461 154 566 224 339 443 59,9 226 781
   1.3. Töötuskindlustus 3 600 31 755 86 35 440 13 745 8 202 59,7 5 543
   1.4. Sihtstipendiumid 0 75 000 0 75 000 68 743 2 300 3,3 66 443
2. Koolitus ja lähetused 7 000 74 500 0 81 500 39 410 17 386 44,1 22 024
3. Kantselei- ja majanduskulud 444 065 733 144 3 000 1 180 209 681 322 167 958 24,7 513 363
sh töötervishoiukulud 0 35 100 0 35 100 12 016 6 523 54,3 5 493
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 151 100 0 151 100 135 831 24 760 18,2 111 071
5. IT kulud 3 000 96 650 0 99 650 28 134 42 532 151,2 -14 397
5.1. IT kulud 3 000 70 500 0 73 500 21 988 40 212 182,9 -18 224
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 26 150 0 26 150 6 147 2 320 37,7 3 827
6. Transpordikulud 3 000 47 000 0 50 000 34 868 6 778 19,4 28 090
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 000 110 420 0 119 420 91 252 27 438 30,1 63 813
8. Investeeringud põhivarasse 90 000 26 023 0 116 023 95 122 112 111 117,9 -16 989
9. Muud tegevuskulud 4 000 76 757 0 80 757 24 570 33 144 134,9 -8 574
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 4 000 76 757 0 80 757 24 570 33 144 134,9 -8 574
10. Ruumide kulud 2 000 2 177 537 0 2 179 537 558 475 591 718 106,0 -33 243
10.1. Ruumide kulud 2 000 36 499 0 38 499 13 336 11 230 84,2 2 106
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 2 141 038 0 2 141 038 545 139 580 488 106,5 -35 349
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 157 720 0 157 720 41 749 24 915 59,7 16 834
Tegevuskulud kokku 1 163 415 9 036 794 17 314 10 217 524 4 097 549 2 442 392 59,6 1 655 157
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 260 413 1 101 000 0 1 361 413 310 913 100 693 32,4 210 220
Kulud kokku 1 423 829 10 137 794 17 314 11 578 937 4 408 462 2 543 085 57,7 1 865 377