3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid : 333 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 272,96  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 2 096 605 5 186 609 152 000 5 338 609 1 343 652 25,2 3 440 257 1 339 051 38,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 98 208 0 98 208 9 821 10,0 9 821 9 821 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 77 628 550 000 0 550 000 162 745 29,6 240 373 240 373 100,0
1.3. Täiendusõpe 145 395 200 000 0 200 000 41 799 20,9 187 194 43 364 23,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 147 905 200 000 0 200 000 471 0,2 148 376 40 918 27,6
1.5.2. Välistoetused 31 504 120 000 0 120 000 5 671 4,7 37 175 -43 323 -116,5
1.5.3. Tõukefondid 0 100 000 0 100 000 0 0,0 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 2 499 036 6 454 817 152 000 6 606 817 1 564 159 23,7 4 063 196 1 630 204 40,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 981 695 1 577 542 515 428 2 092 970 693 493 33,1 1 675 188 547 705 32,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 224 528 1 313 400 0 1 313 400 656 700 50,0 881 228 456 507 51,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 372 325 1 500 000 0 1 500 000 1 163 703 77,6 1 536 028 823 953 53,6
2.3.2. Välistoetused 2 823 207 3 000 000 0 3 000 000 498 271 16,6 3 321 477 850 561 25,6
2.3.3. Tõukefondid 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0,0 0 8 808 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 235 025 700 000 0 700 000 151 058 21,6 386 082 150 741 39,0
2.4.2. Välislepingud 286 784 300 000 0 300 000 131 935 44,0 418 718 78 529 18,8
Kokku tulud teadustegevusest 4 923 564 10 390 942 515 428 10 906 370 3 295 159 30,2 8 218 723 2 916 803 35,5
3.   Muud tulud 493 366 900 000 0 900 000 174 711 19,4 668 077 107 959 16,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -110 000 0 -110 000 76 648 -69,7 76 648 76 648 100,0
      Instituudi arengufond 2 425 266 225 213 0 225 213 269 704 119,8 2 694 970 228 594 8,5
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -225 213 0 -225 213 -269 704 119,8 -269 704 -269 704 100,0
Tegevustulud kokku 10 341 232 17 635 759 667 428 18 303 187 5 110 677 27,9 15 451 910 4 690 504 30,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 1 333 000 12 875 183 477 428 14 685 611 5 061 361 3 576 153 70,7 1 485 207
   1.1. Palgakulud 1 000 000 8 823 545 356 822 10 180 367 3 563 373 2 472 325 69,4 1 091 048
   1.2. Sotsiaalmaksud 325 000 2 911 770 117 751 3 354 521 1 170 913 802 241 68,5 368 672
   1.3. Töötuskindlustus 8 000 70 588 2 855 81 443 28 507 19 392 68,0 9 115
   1.4. Sihtstipendiumid 0 800 000 0 800 000 223 379 224 776 100,6 -1 397
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 269 280 0 269 280 75 189 57 420 76,4 17 769
2. Koolitus ja lähetused 160 000 500 000 0 660 000 299 612 104 956 35,0 194 656
3. Kantselei- ja majanduskulud 8 602 232 600 000 40 000 9 242 232 8 780 935 113 095 1,3 8 667 841
sh töötervishoiukulud 0 20 000 0 20 000 5 584 1 823 32,6 3 761
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 100 000 130 000 0 230 000 136 299 10 471 7,7 125 828
5. IT kulud 30 000 900 000 0 930 000 281 301 174 114 61,9 107 187
5.1. IT kulud 0 700 000 0 700 000 195 456 165 164 84,5 30 292
5.2. IT kulud (sisekäive) 30 000 200 000 0 230 000 85 845 8 950 10,4 76 895
6. Transpordikulud 5 000 25 000 0 30 000 11 981 7 458 62,2 4 523
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 55 000 250 000 0 305 000 124 806 77 839 62,4 46 966
8. Investeeringud põhivarasse 0 500 000 150 000 650 000 181 495 178 197 98,2 3 298
9. Muud tegevuskulud 56 000 100 000 0 156 000 83 922 -10 980 -13,1 94 902
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 26 000 50 000 0 76 000 39 961 -27 429 -68,6 67 391
9.2. Muud tegevuskulud 30 000 50 000 0 80 000 43 961 16 450 37,4 27 512
10. Ruumide kulud 0 859 769 0 859 769 240 068 222 584 92,7 17 483
10.1. Ruumide kulud 0 40 000 0 40 000 11 169 21 383 191,5 -10 214
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 819 769 0 819 769 228 899 201 201 87,9 27 697
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 895 807 0 895 807 250 130 236 616 94,6 13 514
Tegevuskulud kokku 10 341 232 17 635 759 667 428 28 644 419 15 451 910 4 690 504 30,4 10 761 405