3.4.12. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
BI - Bioinseneeria instituut
Töötajaid : 49 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 36,14  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 0 248 946 94 136 343 082 156 373 45,6 156 373 -10 593 -6,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 40 000 0 40 000 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe   200 000 0 200 000 178 100 89,1 178 100 178 100 100,0
1.3. Täiendusõpe   5 000 0 5 000 0 0,0 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 0 493 946 94 136 588 082 334 473 56,9 334 473 167 507 50,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 0 257 827 48 843 306 670 85 668 27,9 85 668 58 046 67,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 654 810 000 0 810 000 405 000 50,0 405 654 271 818 67,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 26 522 1 000 000 0 1 000 000 40 000 4,0 66 522 29 009 43,6
2.3.2. Välistoetused 2 304 302 2 200 000 0 2 200 000 102 151 4,6 2 406 452 222 150 9,2
2.3.3. Tõukefondid 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0,0 0 0 0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -12 323 500 000 0 500 000 0 0,0 -12 323 6 683 -54,2
2.4.2. Välislepingud -10 000 100 000 0 100 000 0 0,0 -10 000 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest 2 309 155 6 867 827 48 843 6 916 670 632 819 9,1 2 941 974 587 707 20,0
3.    Muud tulud 559 071 330 000 0 330 000 0 0,0 559 071 31 989 5,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -76 000 0 -76 000 415 942 -547,3 415 942 415 942 100,0
      Instituudi arengufond 226 982 138 380 0 138 380 464 076 335,4 691 059 75 240 10,9
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -138 380 0 -138 380 -464 076 335,4 -464 076 -464 076 100,0
Tegevustulud kokku 3 095 208 7 615 774 142 979 7 758 753 1 383 233 17,8 4 478 441 814 308 18,2
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 3 953 369 142 979 4 096 348 1 690 190 560 840 33,2 1 129 349
   1.1. Palgakulud 0 2 700 873 106 860 2 807 734 1 158 496 355 691 30,7 802 804
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 891 288 35 264 926 552 382 304 117 360 30,7 264 943
   1.3. Töötuskindlustus 0 21 607 855 22 462 9 268 2 831 30,5 6 437
   1.4. Sihtstipendiumid 0 300 000 0 300 000 123 783 84 957 68,6 38 826
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 39 600 0 39 600 16 339 0 0,0 16 339
2. Koolitus ja lähetused 0 200 000 0 200 000 82 522 20 429 24,8 62 093
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 095 208 1 000 000 0 4 095 208 1 689 719 95 294 5,6 1 594 425
sh töötervishoiukulud 0 10 000 0 10 000 4 126 130 3,2 3 996
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 25 000 0 25 000 10 315 586 5,7 9 730
5. IT kulud 0 102 000 0 102 000 42 086 3 640 8,6 38 446
5.1. IT kulud 0 100 000 0 100 000 41 261 3 640 8,8 37 621
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 825 0 0,0 825
6. Transpordikulud 0 20 000 0 20 000 8 252 1 414 17,1 6 838
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 50 000 0 50 000 20 630 8 267 40,1 12 364
8. Investeeringud põhivarasse 0 1 500 000 0 1 500 000 618 913 0 0,0 618 913
9. Muud tegevuskulud 0 20 000 0 20 000 8 252 239 2,9 8 013
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 239 0,0 -239
9.2. Muud tegevuskulud 0 20 000 0 20 000 8 252 0 0,0 8 252
10. Ruumide kulud 0 171 415 0 171 415 70 727 39 829 56,3 30 898
10.1. Ruumide kulud 0 20 000 0 20 000 8 252 805 9,8 7 447
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 151 415 0 151 415 62 475 39 024 62,5 23 451
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 573 990 0 573 990 236 833 83 770 35,4 153 064
Tegevuskulud kokku 3 095 208 7 615 774 142 979 10 853 961 4 478 441 814 308 18,2 3 664 132