3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid : 211 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 164,07
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 779 079 3 131 502 12 000 3 143 502 794 876 25,3 1 573 954 667 794 42,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 68 746 0 68 746 19 642 28,6 19 642 19 642 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 8 500 *** 8 500 8 500 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 5 600 0 5 600 4 200 75,0 4 200 4 200 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 3 018 0 0 0 0 *** 3 018 428 14,2
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 782 096 3 205 848 12 000 3 217 848 827 217 25,7 1 609 314 700 564 43,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 702 411 492 902 395 976 888 878 447 220 50,3 1 149 631 336 865 29,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 242 790 2 718 800 0 2 718 800 1 455 900 53,5 1 698 690 920 514 54,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused   0              
2.3.1. Siseriiklikud toetused 186 775 28 000 0 28 000 25 500 91,1 212 275 80 436 37,9
2.3.2. Välistoetused 596 248 956 737 0 956 737 541 702 56,6 1 137 951 321 908 28,3
2.3.3. Tõukefondid 0 185 015 0 185 015 0 0,0 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 142 592 60 000 0 60 000 15 206 25,3 157 798 17 599 11,2
2.4.2. Välislepingud 17 179 54 040 0 54 040 0 0,0 17 179 7 524 43,8
Kokku tulud teadustegevusest 1 887 996 4 495 494 395 976 4 891 470 2 485 528 50,8 4 373 524 1 684 846 38,5
3.   Muud tulud 1 389 168 260 000 0 260 000 108 108 41,6 1 497 276 164 855 11,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -313 029 0 -313 029 -159 077 50,8 -159 077 -159 077 100,0
6.   Instituudi arengufond 345 614 65 537 0 65 537 38 270 58,4 383 884 11 838 3,1
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -65 537 0 -65 537 -38 270 58,4 -38 270 -38 270 100,0
Tegevustulud kokku 4 404 875 7 648 313 407 976 8 056 289 3 261 776 40,5 7 666 651 2 364 756 30,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 2 081 928 5 633 907 192 976 7 908 811 4 441 077 1 481 903 33,4 2 959 174
   1.1. Palgakulud 1 556 000 4 172 352 144 227 5 872 579 3 303 668 1 058 049 32,0 2 245 619
   1.2. Sotsiaalmaksud 513 480 1 376 876 47 595 1 937 951 1 090 210 342 560 31,4 747 651
   1.3. Töötuskindlustus 12 448 33 379 1 154 46 981 26 429 8 294 31,4 18 135
   1.4. Sihtstipendiumid 0 51 300 0 51 300 20 770 73 000 351,5 -52 230
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 75 000 110 070 0 185 070 119 564 43 878 36,7 75 687
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 737 947 1 252 067 0 2 990 014 2 244 875 341 226 15,2 1 903 649
sh töötervishoiukulud 0 21 100 0 21 100 8 543 749 8,8 7 794
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 25 000 0 0 25 000 25 000 5 202 20,8 19 798
5. IT kulud 85 000 36 300 0 121 300 99 697 26 330 26,4 73 367
5.1. IT kulud 85 000 36 300 0 121 300 99 697 26 144 26,2 73 552
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 186 *** -186
6. Transpordikulud 130 000 14 000 0 144 000 135 668 4 333 3,2 131 336
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 95 000 12 800 0 107 800 100 182 25 621 25,6 74 561
8. Investeeringud põhivarasse 175 000 173 160 215 000 563 160 332 156 230 488 69,4 101 668
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 1 252 0,0 -1 252
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 1 252 0,0 -1 252
10. Ruumide kulud 0 4 000 0 4 000 1 619 1 682 103,9 -63
10.1. Ruumide kulud 0 4 000 0 4 000 1 619 1 682 103,9 -63
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 412 009 0 412 009 166 811 202 842 121,6 -36 030
Tegevuskulud kokku 4 404 875 7 648 313 407 976 12 461 164 7 666 651 2 364 756 30,8 5 301 895