3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid : 282 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 140,29
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 153 915 4 378 832 2 000 4 380 832 1 096 708 25,0 2 250 623 776 451 34,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 88 380 0 88 380 58 925 66,7 58 925 58 925 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 17 510 *** 17 510 3 502 20,0
1.3. Täiendusõpe 170 404 225 000 0 225 000 31 649 14,1 202 052 36 474 18,1
1.4. Residentide koolitus 0 258 000 0 258 000 130 800 50,7 130 800 130 800 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 16 084 0 0 0 0 *** 16 084 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 9 989 0 0 0 0 *** 9 989 4 984 49,9
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 1 350 392 4 950 212 2 000 4 952 212 1 335 592 27,0 2 685 984 1 011 136 37,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 375 829 443 145 196 748 639 893 197 473 30,9 573 302 57 527 10,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 500 514 2 385 206 0 2 385 206 1 204 478 50,5 1 704 992 636 029 37,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused   0              
2.3.1. Siseriiklikud toetused 20 790 4 063 0 4 063 86 500 2129,2 107 290 60 175 56,1
2.3.2. Välistoetused 456 734 147 612 0 147 612 19 294 13,1 476 028 153 119 32,2
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 98 595 124 154 0 124 154 1 848 1,5 100 443 9 859 9,8
2.4.2. Välislepingud 0   0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 1 452 462 3 104 180 196 748 3 300 928 1 509 593 45,7 2 962 055 916 708 30,9
3.   Muud tulud 191 331 55 000 0 55 000 110 252 200,5 301 583 69 927 23,2
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -253 282 0 -253 282 -122 371 48,3 -122 371 -122 371 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -9 763 0 -9 763 -7 424 76,0 -7 424 -7 424 100,0
      Instituudi arengufondid 91 353 9 763 0 9 763 7 424 76,0 98 777 5 899 6,0
Tegevustulud kokku 3 085 538 7 856 110 198 748 8 054 858 2 833 065 35,2 5 918 603 1 873 875 31,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 2 547 367 6 995 891 198 748 9 742 006 5 077 875 1 410 561 27,8 3 667 314
   1.1. Palgakulud 1 872 000 5 168 316 148 541 7 188 857 3 742 052 1 050 234 28,1 2 691 818
   1.2. Sotsiaalmaksud 617 760 1 705 653 49 019 2 372 431 1 234 915 343 476 27,8 891 440
   1.3. Töötuskindlustus 14 976 43 362 1 188 59 526 30 645 8 321 27,2 22 324
   1.4. Sihtstipendiumid 42 631 78 560 0 121 191 70 262 8 530 12,1 61 732
2. Koolitus ja lähetused 40 000 86 195 0 126 195 70 317 44 959 63,9 25 358
3. Kantselei- ja majanduskulud 280 369 283 040 0 563 409 379 920 211 969 55,8 167 951
sh töötervishoiukulud 0 27 600 0 27 600 9 708 1 888 19,4 7 819
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 26 330 129 742 0 156 072 71 963 36 357 50,5 35 606
5. IT kulud 68 000 29 296 0 97 296 78 304 15 542 19,8 62 762
5.1. IT kulud 60 000 29 106 0 89 106 70 237 9 407 13,4 60 831
5.2. IT kulud (sisekäive) 8 000 190 0 8 190 8 067 6 136 76,1 1 931
6. Transpordikulud 3 000 2 100 0 5 100 3 738 699 18,7 3 039
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 5 000 8 900 0 13 900 8 130 13 188 162,2 -5 057
8. Investeeringud põhivarasse 102 472 25 000 0 127 472 111 265 0 0,0 111 265
9. Muud tegevuskulud 4 000 0 0 4 000 4 000 3 299 82,5 701
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 4 000 0 0 4 000 4 000 3 299 82,5 701
10. Ruumide kulud 9 000 0 0 9 000 9 000 707 7,9 8 293
10.1. Ruumide kulud 9 000 0 0 9 000 9 000 707 7,9 8 293
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 295 946 0 295 946 104 091 136 593 131,2 -32 503
Tegevuskulud kokku 3 085 538 7 856 110 198 748 11 140 395 5 918 603 1 873 875 31,7 4 044 728