3.1.3. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Töötajaid : 96 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 80,35
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 303 775 1 176 981 187 859 1 364 840 348 844 25,6 652 618 329 475 50,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 45 176 0 45 176 9 035 20,0 9 035 9 035 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 50 000 0 50 000 13 586 27,2 13 586 13 586 100,0
1.3. Täiendusõpe 699 40 000 0 40 000 20 558 51,4 21 257 20 558 96,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 23 808 200 000 0 200 000 37 350 18,7 61 158 15 542 25,4
1.5.2. Välistoetused 962 3 500 0 3 500 38 060 1087,4 39 022 1 120 2,9
1.5.3. Tõukefondid 0 4 500 0 4 500 0 0,0 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 329 244 1 520 157 187 859 1 708 016 467 433 27,4 796 677 389 316 48,9
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 70 791 240 058 228 456 468 514 262 743 56,1 333 534 101 994 30,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 39 115 770 178 0 770 178 412 089 53,5 451 204 228 330 50,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 81 982 850 000 0 850 000 804 720 94,7 886 702 275 402 31,1
2.3.2. Välistoetused 1 407 838 13 000 0 13 000 5 367 41,3 1 413 205 233 558 16,5
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 1 229 0 0 0 0 *** 1 229 1 068 86,9
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 1 600 956 1 873 236 228 456 2 101 692 1 484 919 70,7 3 085 875 840 353 27,2
3.   Muud tulud 3 010 12 000 0 12 000 2 333 19,4 5 343 2 645 49,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -118 014 *** -118 014 -118 014 100,0
      Instituudi arengufondid 48 635 0 0 0 118 014 *** 166 649 38 904 23,3
Tegevustulud kokku 1 981 845 3 405 393 416 315 3 821 708 1 954 684 51,1 3 936 529 1 153 203 29,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 2 614 361 416 315 3 030 676 2 055 696 847 463 41,2 1 208 233
   1.1. Palgakulud 0 1 727 504 311 147 2 038 651 1 382 810 576 120 41,7 806 690
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 570 076 102 679 672 755 456 327 183 607 40,2 272 720
   1.3. Töötuskindlustus 0 13 820 2 489 16 309 11 062 4 438 40,1 6 624
   1.4. Sihtstipendiumid 0 200 000 0 200 000 135 659 62 838 46,3 72 821
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 102 960 0 102 960 69 837 20 460 29,3 49 377
2. Koolitus ja lähetused 60 000 120 000 0 180 000 122 093 45 990 37,7 76 104
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 920 845 200 000 0 2 120 845 1 438 561 21 459 1,5 1 417 102
sh töötervishoiukulud 0 9 000 0 9 000 1 788 2 348 131,3 -559
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 50 000 0 50 000 33 915 15 441 45,5 18 474
5. IT kulud 0 52 000 0 52 000 35 271 20 873 59,2 14 399
5.1. IT kulud 0 50 000 0 50 000 33 915 20 873 61,5 13 042
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 1 357 0 0,0 1 357
6. Transpordikulud 1 000 8 000 0 9 000 6 105 2 671 43,8 3 434
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 50 000 0 50 000 33 915 14 726 43,4 19 188
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 23 926 0,0 -23 926
9. Muud tegevuskulud 0 15 000 0 15 000 10 174 1 716 16,9 8 458
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 7 000 0 7 000 4 748 0 0,0 4 748
9.2. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 5 426 1 716 31,6 3 710
10. Ruumide kulud 0 153 957 0 153 957 104 428 37 792 36,2 66 636
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 1 357 32 2,3 1 325
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 151 957 0 151 957 103 072 37 761 36,6 65 311
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 142 075 0 142 075 96 369 121 145 125,7 -24 777
Tegevuskulud kokku 1 981 845 3 405 393 416 315 5 803 552 3 936 529 1 153 203 29,3 2 783 326