3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid : 28 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 20
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 77 100 424 550 33 000 457 550 139 138 30,4 216 238 106 857 49,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 875 7 200 0 7 200 5 300 73,6 6 175 5 300 85,8
1.4. Residentide koolitus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 8 000 10 000 0 10 000 0 0,0 8 000 910 11,4
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 85 975 461 392 33 000 494 392 144 438 29,2 230 413 113 067 49,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 172 847 77 864 46 146 124 010 31 003 25,0 203 850 107 574 52,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 132 931 384 800 0 384 800 192 400 50,0 325 331 161 013 49,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused   0              
2.3.1. Siseriiklikud toetused 3 807 0 0 0 0 *** 3 807 0 0,0
2.3.2. Välistoetused 38 393 0 0 0 6 989 *** 45 382 24 897 54,9
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 80 174 5 000 0 5 000 9 563 191,3 89 736 39 183 43,7
2.4.2. Välislepingud -4 859 99 470 0 99 470 6 000 6,0 1 141 7 127 624,4
Kokku tulud teadustegevusest 423 292 567 134 46 146 613 280 245 955 40,1 669 247 339 793 50,8
3.   Muud tulud 17 294 1 000 0 1 000 126 12,6 17 419 22 0,1
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -41 568 0 -41 568 -20 032 48,2 -20 032 -20 032 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -1 498 0 -1 498 -655 43,7 -655 -655 100,0
      Instituudi arengufondid 18 597 1 498 0 1 498 655 43,7 19 252 603 3,1
Tegevustulud kokku 545 157 987 957 79 146 1 067 103 370 486 34,7 915 643 432 798 47,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 40 140 687 690 79 146 806 976 306 376 199 154 65,0 107 222
   1.1. Palgakulud 30 000 509 484 59 152 598 637 227 424 148 042 65,1 79 382
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 168 130 19 520 197 550 75 050 48 584 64,7 26 466
   1.3. Töötuskindlustus 240 4 076 473 4 789 1 819 1 178 64,7 642
   1.4. Sihtstipendiumid 0 6 000 0 6 000 2 083 1 350 64,8 733
2. Koolitus ja lähetused 1 000 17 466 0 18 466 7 064 3 007 42,6 4 057
3. Kantselei- ja majanduskulud 329 867 164 468 0 494 335 386 969 61 608 15,9 325 360
sh töötervishoiukulud 0 2 600 0 2 600 903 180 19,9 723
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 62 980 0 62 980 21 866 0 0,0 21 866
5. IT kulud 3 150 5 042 0 8 192 4 900 322 6,6 4 578
5.1. IT kulud 150 1 042 0 1 192 512 206 40,3 306
5.2. IT kulud (sisekäive) 3 000 4 000 0 7 000 4 389 116 2,6 4 273
6. Transpordikulud 0 700 0 700 243 43 17,5 200
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 1 300 0 2 300 1 451 18 1,2 1 433
8. Investeeringud põhivarasse 170 000 0 0 170 000 170 000 146 425 86,1 23 575
9. Muud tegevuskulud 0 3 560 0 3 560 1 236 0 0,0 1 236
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 560 0 3 560 1 236 0 0,0 1 236
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 299 0,0 -299
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 299 0,0 -299
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 44 752 0 44 752 15 537 21 921 141,1 -6 384
Tegevuskulud kokku 545 157 987 957 79 146 1 612 261 915 643 432 798 47,3 482 845