3.1.4. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
FI - Filosoofia ja semiootika instituut
Töötajaid : 85 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 67,40
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 273 696 977 288 66 900 1 044 188 270 722 25,9 544 418 232 071 42,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 54 211 0 54 211 18 070 33,3 18 070 18 070 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 40 000 0 40 000 11 148 27,9 11 148 11 148 100,0
1.3. Täiendusõpe 2 232 40 000 0 40 000 5 551 13,9 7 783 9 567 122,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 54 093 400 000 0 400 000 80 907 20,2 135 000 9 635 7,1
1.5.2. Välistoetused 1 529 30 000 0 30 000 0 0,0 1 529 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 71 000 0 71 000 20 515 28,9 20 515 20 515 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 331 551 1 612 499 66 900 1 679 399 406 913 24,2 738 464 301 006 40,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 176 340 174 147 337 876 512 023 347 749 67,9 524 089 141 226 26,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 209 804 631 500 0 631 500 373 100 59,1 582 904 203 903 35,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 108 000 150 000 0 150 000 81 000 54,0 189 000 49 120 26,0
2.3.2. Välistoetused 215 263 100 000 0 100 000 12 100 12,1 227 363 66 172 29,1
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 2 961 30 000 0 30 000 0 0,0 2 961 3 639 122,9
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 712 368 1 085 647 337 876 1 423 523 813 949 57,2 1 526 317 464 060 30,4
3.   Muud tulud 33 193 50 000 0 50 000 6 164 12,3 39 357 12 278 31,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -2 232 *** -2 232 -2 232 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -36 738 *** -36 738 -36 738 100,0
      Instituudi arengufondid 73 950 0 0 0 36 738 *** 110 688 35 044 31,7
Tegevustulud kokku 1 151 062 2 748 146 404 776 3 152 922 1 224 794 38,8 2 375 856 773 417 32,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 300 2 003 631 404 776 2 541 707 1 403 056 626 336 44,6 776 720
   1.1. Palgakulud 100 000 1 394 074 302 523 1 796 597 991 745 452 145 45,6 539 600
   1.2. Sotsiaalmaksud 32 500 460 044 99 833 592 377 327 000 147 886 45,2 179 114
   1.3. Töötuskindlustus 800 11 153 2 420 14 373 7 934 3 584 45,2 4 350
   1.4. Sihtstipendiumid 0 75 000 0 75 000 41 401 8 860 21,4 32 541
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 63 360 0 63 360 34 976 13 860 39,6 21 116
2. Koolitus ja lähetused 35 000 80 000 0 115 000 63 482 16 757 26,4 46 725
3. Kantselei- ja majanduskulud 979 762 170 000 0 1 149 762 634 684 22 304 3,5 612 380
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 898 1 472 163,8 -574
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 150 000 0 150 000 82 802 11 842 14,3 70 960
5. IT kulud 0 29 500 0 29 500 16 284 4 429 27,2 11 856
5.1. IT kulud 0 29 000 0 29 000 16 008 4 429 27,7 11 580
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 276 0 0,0 276
6. Transpordikulud 3 000 8 000 0 11 000 6 072 2 843 46,8 3 229
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 50 000 0 50 000 27 601 15 991 57,9 11 610
8. Investeeringud põhivarasse 0 15 000 0 15 000 8 280 0 0,0 8 280
9. Muud tegevuskulud 0 7 000 0 7 000 3 864 2 856 73,9 1 008
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 6 000 0 6 000 3 312 2 853 86,1 459
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 552 3 0,6 549
10. Ruumide kulud 0 109 640 0 109 640 60 523 27 541 45,5 32 982
10.1. Ruumide kulud 0 600 0 600 331 276 83,2 56
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 109 040 0 109 040 60 192 27 265 45,3 32 926
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 125 375 0 125 375 69 209 42 519 61,4 26 690
Tegevuskulud kokku 1 151 062 2 748 146 404 776 4 303 983 2 375 856 773 417 32,6 1 602 439