ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS
               
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Täpsustatud eelarve Laekumine % Korrigeeritud laekumine Kulud %
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 2 607 444 22 054 607 -145 570 21 909 037 9 874 973 45,1 12 482 417 10 488 583 84,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 087 085 0 1 087 085 505 024 46,5 505 024 505 024 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 387 428 0 387 428 119 443 30,8 119 443 119 443 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 237 475 0 237 475 119 974 50,5 119 974 119 974 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 91 699 0 91 699 63 048 68,8 63 048 63 048 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 145 295 0 145 295 15 245 10,5 15 245 15 245 100,0
1.5.3. Tõukefondid 0 55 087 0 55 087 11 158 20,3 11 158 11 158 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 2 607 444 24 058 675 -145 570 23 913 105 10 708 865 44,8 13 316 309 11 322 475 85,0
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 0 4 500 000 0 4 500 000 1 125 000 25,0 1 125 000 1 125 000 100,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 3 158 928 0 3 158 928 1 592 737 50,4 1 592 737 1 592 737 100,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 0 738 844 266 026 1 004 870 753 450 75,0 753 450 753 450 100,0
2.3.2. Välistoetused 0 1 101 904 90 269 1 192 173 456 103 38,3 456 103 456 103 100,0
2.3.3. Tõukefondid 0 1 125 431 0 1 125 431 20 571 1,8 20 571 20 571 100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 879 168 0 879 168 230 116 26,2 230 116 230 116 100,0
2.4.2. Välislepingud 0 332 846 0 332 846 63 424 19,1 63 424 63 424 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 0 11 837 121 356 295 12 193 416 4 241 401 34,8 4 241 401 4 241 401 100,0
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud  0 647 538 0 647 538 70 604 10,9 70 604 70 604 100,0
Kokku muud tulud 0 647 538 0 647 538 70 604 10,9 70 604 70 604 100,0
Kokku 2 607 444 36 543 334 210 725 36 754 059 15 020 870 40,9 17 628 314 15 634 480 88,7
                 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine  
% Kulud  
 
2. Rektoraat 423 472 3 982 510 203 225 4 609 207 1 340 103 84,7 1 135 015
Üldfondi ülelaekumine         0 ***  
               
4. Valdkonnavälised asutused              
4.1. Raamatukogu 169 096 3 513 660 2 000 3 684 756 1 049 511 84,8 890 411
4.2. Ülikooli muuseum 202 381 1 042 334 5 500 1 250 214 468 464 67,7 316 971
4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed -33 984 1 112 444 0 1 078 460 244 127 140,6 343 337
4.4. Teaduskool 93 592 152 533 0 246 125 131 725 28,3 37 307
Kokku 431 085 5 820 970 7 500 6 259 555 1 893 827 83,9 1 588 025
 
5. Tugistruktuur              
5.1.   Rektoraadi büroo 165 092 693 838 0 693 838 338 552 61,3 207 496
5.2.   Siseauditi büroo 19 819 296 208 0 316 027 93 871 71,1 66 752
5.3.   Õppeosakond 136 573 2 026 683 0 2 163 256 643 244 90,0 578 672
5.4.   Õppimis- ja õpetamiskeskus 0 708 086 0 708 086 177 022 74,7 132 273
5.5.   Üliõpilaskonna büroo 18 170 174 255 0 192 425 61 734 55,8 34 438
5.6.   Grandikeskus 109 367 1 209 657 0 1 319 024 411 781 55,3 227 879
5.7.   Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus 81 135 1 173 153 0 1 254 288 374 424 63,7 238 399
5.8.   Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond 191 032 1 138 699 0 1 138 699 475 707 69,9 332 399
5.9.   Kantselei 27 115 479 494 0 506 609 146 989 83,2 122 306
5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond 69 283 1 543 892 0 1 613 175 455 256 82,8 376 811
5.11. Kinnisvaraosakond 0 0 0 0 0 *** 0
5.12. Infotehnoloogia osakond 709 092 5 408 068 0 6 117 160 2 061 109 79,5 1 639 588
5.13. Rahandusosakond 58 931 1 192 186 0 1 251 116 356 977 87,1 310 756
5.14.  Hankeosakond 23 774 273 193 0 296 967 92 072 73,5 67 677
5.15.   Personaliosakond 121 161 1 018 723 0 1 139 884 375 842 70,2 263 658
5.16. Kirjastus 22 342 179 952 0 202 294 67 330 74,1 49 861
Kokku 1 752 886 17 516 087 0 18 912 849 6 131 908 75,8 4 648 965
               
6. Suunamine kapitalieelarvesse 0 9 223 768 0 9 223 768 8 262 475 100,0 8 262 475
               
KULUD kokku 2 607 444 36 543 334 210 725 39 005 379 17 628 314 88,7 15 634 480