3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid : 186 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 134,80  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 799 504 921 212 0 921 212 230 303 25,0 1 029 807 356 673 34,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 0 0,0 0 0 0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 60 000 0 60 000 1 375 2,3 1 375 1 375 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 5 000 0 5 000 4 320 86,4 4 320 4 320 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 5 504 10 000 0 10 000 0 0,0 5 504 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 1 671 5 000 0 5 000 0 0,0 1 671 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 50 000 0 50 000 0 0,0 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 806 679 1 080 675 0 1 080 675 235 998 21,8 1 042 677 362 368 34,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 110 853 778 668 296 707 1 075 375 409 012 38,0 519 865 262 382 50,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 636 159 2 080 750 0 2 080 750 1 040 375 50,0 1 676 534 689 641 41,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 456 567 1 000 000 0 1 000 000 103 265 10,3 559 831 276 909 49,5
2.3.2. Välistoetused 136 665 350 000 0 350 000 151 528 43,3 288 193 202 811 70,4
2.3.3. Tõukefondid -7 375 2 000 000 0 2 000 000 9 076 0,5 1 701 3 142 184,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 12 266 200 000 0 200 000 53 890 26,9 66 156 49 490 74,8
2.4.2. Välislepingud 7 793 30 000 0 30 000 30 000 100,0 37 793 6 000 15,9
Kokku tulud teadustegevusest 1 352 929 6 439 418 296 707 6 736 125 1 797 145 26,7 3 150 074 1 490 374 47,3
3.    Muud tulud 148 562 30 000 0 30 000 -63 164 -210,5 85 397 22 158 25,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -31 600 0 -31 600 5 229 -16,5 5 229 5 229 100,0
      Instituudi arengufondid 401 155 248 314 0 248 314 140 428 56,6 541 582 15 347 2,8
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -248 314 0 -248 314 -140 428 56,6 -140 428 -140 428 100,0
Tegevustulud kokku 2 709 324 7 518 493 296 707 7 815 199 1 975 208 25,3 4 684 532 1 755 049 37,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 401 400 4 248 814 296 707 4 946 921 1 550 232 1 306 702 84,3 243 529
   1.1. Palgakulud 300 000 3 006 348 221 754 3 528 102 1 115 868 942 248 84,4 173 620
   1.2. Sotsiaalmaksud 99 000 992 095 73 179 1 164 274 368 236 313 031 85,0 55 206
   1.3. Töötuskindlustus 2 400 24 051 1 774 28 225 8 927 7 533 84,4 1 394
   1.4. Sihtstipendiumid 0 60 000 0 60 000 15 164 8 250 54,4 6 914
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 166 320 0 166 320 42 036 35 640 84,8 6 396
2. Koolitus ja lähetused 90 000 200 000 0 290 000 140 548 27 050 19,2 113 498
3. Kantselei- ja majanduskulud 992 924 600 000 0 1 592 924 1 144 568 61 194 5,3 1 083 373
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 1 264 242 19,1 1 022
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 000 0 20 000 5 055 392 7,8 4 663
5. IT kulud 3 000 88 000 0 91 000 25 241 13 518 53,6 11 723
5.1. IT kulud 0 80 000 0 80 000 20 219 13 425 66,4 6 794
5.2. IT kulud (sisekäive) 3 000 8 000 0 11 000 5 022 93 1,9 4 929
6. Transpordikulud 2 000 15 000 0 17 000 5 791 4 004 69,1 1 787
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 5 055 2 366 46,8 2 688
8. Investeeringud põhivarasse 1 200 000 1 000 000 0 2 200 000 1 452 739 0 0,0 1 452 739
9. Muud tegevuskulud 20 000 50 000 0 70 000 32 637 -4 251 -13,0 36 888
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 20 000 0 0 20 000 20 000 -5 706 -28,5 25 706
9.2. Muud tegevuskulud 0 50 000 0 50 000 12 637 1 455 11,5 11 182
10. Ruumide kulud 0 834 459 0 834 459 210 901 205 295 97,3 5 606
10.1. Ruumide kulud 0 10 000 0 10 000 2 527 1 029 40,7 1 498
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 824 459 0 824 459 208 373 204 266 98,0 4 107
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 442 219 0 442 219 111 766 138 779 124,2 -27 013
Tegevuskulud kokku 2 709 324 7 518 493 296 707 10 524 524 4 684 532 1 755 049 37,5 2 929 483