3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid : 180 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 144,15  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 11 289 92 980 0 92 980 23 245 25,0 34 534 27 429 79,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 49 104 0 49 104 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe   0 0 0   *** 0   ***
1.3. Täiendusõpe   0 0 0   *** 0   ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 11 289 142 084 0 142 084 23 245 16,4 34 534 27 429 79,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 97 742 723 738 274 821 998 559 411 940 41,3 509 682 347 797 68,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 343 913 1 799 350 0 1 799 350 926 675 51,5 1 270 588 578 452 45,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 264 506 2 200 000 0 2 200 000 1 900 869 86,4 2 165 375 1 847 312 85,3
2.3.2. Välistoetused 728 723 2 200 000 0 2 200 000 752 751 34,2 1 481 474 573 450 38,7
2.3.3. Tõukefondid -78 292 1 200 000 0 1 200 000 0 0,0 -78 292 31 249 -39,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 246 169 500 000 0 500 000 103 787 20,8 349 956 103 037 29,4
2.4.2. Välislepingud 1 045 300 1 000 000 0 1 000 000 37 969 3,8 1 083 269 141 082 13,0
Kokku tulud teadustegevusest 2 648 060 9 623 088 274 821 9 897 909 4 133 991 41,8 6 782 052 3 622 380 53,4
3.    Muud tulud 444 772 300 000 0 300 000 106 239 35,4 551 011 71 097 12,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -118 000 0 -118 000 22 380 -19,0 22 380 22 380 100,0
      Instituudi arengufond 42 918 313 336 0 313 336 376 194 120,1 419 112 241 377 57,6
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -313 336 0 -313 336 -376 194 120,1 -376 194 -376 194 100,0
Tegevustulud kokku 3 147 039 9 947 173 274 821 10 221 994 4 285 856 41,9 7 432 894 3 608 470 48,5
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 401 400 5 510 924 68 421 5 980 745 3 325 165 1 626 552 48,9 1 698 614
   1.1. Palgakulud 300 000 4 041 527 51 137 4 392 664 2 442 227 1 203 433 49,3 1 238 794
   1.2. Sotsiaalmaksud 99 000 1 333 704 16 875 1 449 579 805 935 392 810 48,7 413 125
   1.3. Töötuskindlustus 2 400 32 332 409 35 141 19 538 9 489 48,6 10 049
   1.4. Sihtstipendiumid 0 40 000 0 40 000 22 239 3 000 13,5 19 239
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 63 360 0 63 360 35 227 17 820 50,6 17 407
2. Koolitus ja lähetused 130 000 300 000 0 430 000 239 071 31 502 13,2 207 568
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 435 639 1 700 000 0 4 135 639 2 299 326 340 659 14,8 1 958 667
sh töötervishoiukulud 0 20 000 0 20 000 11 120 1 370 12,3 9 749
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 10 000 0 12 000 6 672 2 100 31,5 4 571
5. IT kulud 50 000 500 000 0 550 000 305 788 128 103 41,9 177 685
5.1. IT kulud 0 200 000 0 200 000 111 196 74 926 67,4 36 270
5.2. IT kulud (sisekäive) 50 000 300 000 0 350 000 194 592 53 177 27,3 141 415
6. Transpordikulud 12 000 20 000 0 32 000 17 791 1 122 6,3 16 669
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 6 000 80 000 0 86 000 47 814 15 565 32,6 32 249
8. Investeeringud põhivarasse 110 000 600 000 206 400 916 400 509 499 960 953 188,6 -451 454
9. Muud tegevuskulud 0 11 000 0 11 000 6 116 17 664 288,8 -11 548
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 1 000 0 1 000 556 17 052 3067,0 -16 496
9.2. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 5 560 612 11,0 4 948
10. Ruumide kulud 0 472 113 0 472 113 262 485 109 867 41,9 152 618
10.1. Ruumide kulud 0 20 000 0 20 000 11 120 5 095 45,8 6 025
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 452 113 0 452 113 251 365 104 772 41,7 146 593
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 743 136 0 743 136 413 167 374 382 90,6 38 785
Tegevuskulud kokku 3 147 039 9 947 173 274 821 13 369 032 7 432 894 3 608 470 48,5 3 824 424