3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid : 89 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 74,56  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 3 517 381 2 489 547 154 964 2 644 511 664 503 25,1 4 181 884 909 585 21,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 100 000 0 100 000 28 233 28,2 28 233 28 233 100,0
1.3. Täiendusõpe 41 052 350 000 0 350 000 130 517 37,3 171 568 145 248 84,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 82 869 60 000 0 60 000 77 410 129,0 160 280 37 702 23,5
1.5.2. Välistoetused 11 022 35 000 0 35 000 163 801 468,0 174 823 13 638 7,8
1.5.3. Tõukefondid 0 50 000 0 50 000 20 515 41,0 20 515 20 515 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 3 652 324 3 114 009 154 964 3 268 973 1 084 979 33,2 4 737 303 1 154 920 24,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 130 199 158 159 22 601 180 760 45 190 25,0 175 389 12 153 6,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 184 410 60 000 0 60 000 16 481 27,5 200 892 25 669 12,8
2.3.2. Välistoetused -22 274 37 000 0 37 000 0 0,0 -22 274 9 686 -43,5
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -36 958 10 000 0 10 000 0 0,0 -36 958 10 363 -28,0
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 255 378 265 159 22 601 287 760 61 671 21,4 317 049 57 869 18,3
3.   Muud tulud 53 363 0 0 0 4 310 *** 57 674 16 570 28,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -4 868 0 -4 868 -1 476 30,3 -1 476 -1 476 100,0
6.   Instituudi arengufond 233 402 21 524 0 21 524 12 429 57,7 245 831 -2 051 -0,8
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -21 524 0 -21 524 -12 429 57,7 -12 429 -12 429 100,0
Tegevustulud kokku 4 194 467 3 374 300 177 565 3 551 865 1 149 485 32,4 5 343 952 1 213 403 22,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 479 900 2 566 693 177 565 3 224 158 1 368 020 900 330 65,8 467 690
   1.1. Palgakulud 300 000 1 918 306 132 709 2 351 015 963 767 662 639 68,8 301 128
   1.2. Sotsiaalmaksud 97 500 633 041 43 794 774 335 316 543 209 853 66,3 106 690
   1.3. Töötuskindlustus 2 400 15 346 1 062 18 808 7 710 5 087 66,0 2 623
   1.4. Sihtstipendiumid 80 000 0 0 80 000 80 000 4 932 6,2 75 068
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 17 820 0,0 -17 820
2. Koolitus ja lähetused 0 100 000 0 100 000 32 363 10 156 31,4 22 206
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 614 567 80 000 0 3 694 567 3 640 457 61 085 1,7 3 579 372
sh töötervishoiukulud 0 15 000 0 15 000 4 854 3 860 79,5 994
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 50 000 130 000 0 180 000 92 072 55 610 60,4 36 461
5. IT kulud 40 000 43 000 0 83 000 53 916 44 948 83,4 8 968
5.1. IT kulud 40 000 40 000 0 80 000 52 945 42 626 80,5 10 319
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 000 0 3 000 971 2 322 239,2 -1 351
6. Transpordikulud 0 10 000 0 10 000 3 236 2 598 80,3 639
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 75 000 0 85 000 34 272 25 900 75,6 8 372
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 1 942 5 649 290,9 -3 708
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 1 942 5 649 290,9 -3 708
10. Ruumide kulud 0 295 000 0 295 000 95 470 77 558 81,2 17 912
10.1. Ruumide kulud 0 5 000 0 5 000 1 618 780 48,2 838
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 290 000 0 290 000 93 852 76 778 81,8 17 074
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 68 607 0 68 607 22 203 29 567 133,2 -7 364
Tegevuskulud kokku 4 194 467 3 374 300 177 565 7 746 332 5 343 952 1 213 403 22,7 4 130 549