3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Töötajaid : 605 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 486,14
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 363 796 12 764 171 443 793 13 207 964 3 459 443 26,2 4 823 239 3 209 747 66,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 294 624 -9 820 284 804 108 029 37,9 108 029 108 029 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 272 000 -1 000 271 000 68 444 25,3 68 444 75 322 110,0
1.3. Täiendusõpe 14 607 322 000 23 000 345 000 102 388 29,7 116 995 95 267 81,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 135 457 650 000 56 000 706 000 129 707 18,4 265 164 30 491 11,5
1.5.2. Välistoetused 199 195 200 000 157 000 357 000 38 060 10,7 237 255 40 406 17,0
1.5.3. Tõukefondid 0 200 000 45 500 245 500 20 515 8,4 20 515 -48 794 -237,8
Kokku tulud õppetegevusest 1 713 054 14 702 795 714 473 15 417 268 3 926 586 25,5 5 639 640 3 510 468 62,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 1 669 376 2 503 766 910 449 3 414 215 1 220 676 35,8 2 890 052 740 253 25,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 573 200 2 700 000 486 833 3 186 833 1 764 469 55,4 2 337 669 984 453 42,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 1 433 406 2 095 000 1 707 000 3 802 000 1 934 551 50,9 3 367 957 1 154 847 34,3
2.4.2. Välistoetused 2 176 750 350 000 234 100 584 100 195 651 33,5 2 372 401 432 517 18,2
2.4.3. Tõukefondid 0 50 000 -50 000 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 12 715 90 000 -60 000 30 000 0 0,0 12 715 7 541 59,3
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 5 865 447 7 788 766 3 228 382 11 017 148 5 115 346 46,4 10 980 793 3 319 611 30,2
3.   Muud tulud 205 406 170 000 24 800 194 800 100 062 51,4 305 469 60 117 19,7
6.   Valdkonna arengufond 28 628 0 0 0 0 *** 28 628 22 0,1
6.  Instituudi arengufond 248 890 0 0 0 305 588 *** 554 478 159 092 28,7
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -2 232 *** -2 232 -2 232 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -305 588 *** -305 588 -305 588 100,0
Tegevustulud kokku 8 061 425 22 661 561 3 967 655 26 629 216 9 139 762 34,3 17 201 188 6 741 490 39,2
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 749 200 18 838 398 3 159 571 22 747 169 10 535 346 5 358 172 50,9 5 177 174
1.1. Palgakulud 400 000 12 994 737 2 558 723 15 953 460 7 298 322 3 784 837 51,9 3 513 485
1.2. Sotsiaalmaksud 131 000 4 288 263 844 379 5 263 642 2 407 936 1 225 219 50,9 1 182 717
1.3. Töötuskindlustus 3 200 103 958 20 470 127 628 58 387 29 458 50,5 28 928
1.4. Sihtstipendiumid 215 000 1 000 000 -264 000 951 000 534 813 204 478 38,2 330 335
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 451 440 0 451 440 235 890 114 180 48,4 121 710
2. Koolitus ja lähetused 195 000 400 000 225 300 820 300 419 531 154 780 36,9 264 751
3. Kantselei- ja majanduskulud 7 049 025 400 000 218 079 7 667 104 4 692 844 218 420 4,7 4 474 424
sh töötervishoiukulud 0 40 000 4 000 44 000 14 956 11 807 78,9 3 149
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 11 000 400 000 219 645 630 645 259 566 101 191 39,0 158 375
5. IT kulud 3 700 206 000 13 100 222 800 115 997 98 400 84,8 17 597
5.1. IT kulud 1 000 200 000 10 100 211 100 109 401 -16 917 -15,5 126 318
5.2. IT kulud (sisekäive) 2 700 6 000 3 000 11 700 6 596 115 317 1748,4 -108 721
6. Transpordikulud 4 000 90 000 4 870 98 870 35 787 23 012 64,3 12 776
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 38 000 350 000 41 980 429 980 199 819 96 183 48,1 103 636
8. Investeeringud põhivarasse 11 000 60 000 -8 530 62 470 25 161 27 263 108,4 -2 102
9. Muud tegevuskulud 500 65 000 -5 554 59 946 29 645 10 292 34,7 19 353
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 25 000 10 566 35 566 17 929 2 853 15,9 15 076
9.2. Muud tegevuskulud 500 40 000 -16 120 24 380 11 716 7 439 63,5 4 276
10. Ruumide kulud 0 1 294 297 -52 181 1 242 116 533 002 326 206 61,2 206 795
10.1. Ruumide kulud 0 370 000 -52 180 317 820 85 053 87 238 102,6 -2 185
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 924 297 -1 924 296 447 949 238 968 53,3 208 981
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 557 866 151 374 709 240 354 490 327 571 92,4 26 919
Tegevuskulud kokku 8 061 425 22 661 561 3 967 655 34 690 641 17 201 188 6 741 490 39,2 10 459 697