3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid : 7 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 7,00
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 508 541 631 968 136 068 768 036 300 435 39,1 808 976 162 608 20,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 22 785 0 22 785 8 643 37,9 8 643 8 643 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0   0 0 -11 200 *** -11 200 0 0,0
1.3. Täiendusõpe 0   0 0 165 *** 165 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0   0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0   0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 80 000 0 80 000 0 0,0 0 839 ***
Kokku tulud õppetegevusest 508 541 734 753 136 068 870 821 298 043 34,2 806 583 172 090 21,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 849 397 1 385 199 -589 287 795 912 -408 822 -51,4 440 576 88 185 20,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 843 576 2 100 000 0 2 100 000 481 861 22,9 1 325 437 457 788 34,5
2.3.2. Välistoetused 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.3.3. Tõukefondid 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud 0   0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 1 692 973 3 485 199 -589 287 2 895 912 73 039 2,5 1 766 012 545 973 30,9
3.   Muud tulud 3 282 5 000 0 5 000 114 2,3 3 396 0 0,0
6.   Valdkonna arengufond 28 628 0 0 0 0 *** 28 628 22 0,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 2 233 423 4 224 952 -453 219 3 771 733 371 196 9,8 2 604 619 718 085 27,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 15 000 3 775 440 0 3 790 440 1 644 029 621 001 37,8 1 023 028
   1.1. Palgakulud 0 2 708 848 0 2 708 848 1 174 910 428 871 36,5 746 039
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 893 920 0 893 920 387 720 139 063 35,9 248 658
   1.3. Töötuskindlustus 0 21 671 0 21 671 9 399 3 367 35,8 6 032
   1.4. Sihtstipendiumid 15 000 151 000 0 166 000 71 999 49 700 69,0 22 299
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 0 22 000 0 22 000 9 542 5 502 57,7 4 040
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 218 423 40 000 -453 219 1 805 204 782 972 12 222 1,6 770 751
sh töötervishoiukulud 0 1 000 0 1 000 434 100 23,1 334
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 90 000 0 90 000 39 036 2 040 5,2 36 996
5. IT kulud 0 12 300 0 12 300 5 335 25 436 476,8 -20 101
5.1. IT kulud 0 12 000 0 12 000 5 205 8 946 171,9 -3 742
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 300 0 300 130 16 490 12673,0 -16 360
6. Transpordikulud 0 500 0 500 217 230 106,1 -13
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 100 000 0 100 000 43 373 37 000 85,3 6 373
8. Investeeringud põhivarasse 0   0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 24 000 0 24 000 10 410 0 0,0 10 410
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 20 000 0 20 000 8 675 0 0,0 8 675
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 1 735 0 0,0 1 735
10. Ruumide kulud 0 59 818 0 59 818 25 945 14 654 56,5 11 291
10.1. Ruumide kulud 0 2 600 0 2 600 1 128 376 33,4 751
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 57 218 0 57 218 24 817 14 277 57,5 10 540
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 100 895 0 100 895 43 761 0 0,0 43 761
Tegevuskulud kokku 2 233 423 4 224 952 -453 219 6 005 156 2 604 619 718 085 27,6 1 886 534