5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid : 22 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 18,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.3. Täiendusõpe  60 307 190 000 0 190 000 1 045 0,6 61 352 2 788 4,5
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 2 193 442 1 586 900 0 1 586 900 1 980 0,1 2 195 422 669 287 30,5
1.5.2. Välistoetused 388 063 549 568 0 549 568 0 0,0 388 063 -55 397 -14,3
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 2 641 813 2 326 468 0 2 326 468 3 025 0,1 2 644 838 616 677 23,3
2. Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 47 442 0 80 000 80 000 80 000 100,0 127 442 44 032 34,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.2. Välistoetused 2 250 0 0 0 0 *** 2 250 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest 49 692 0 80 000 80 000 80 000 100,0 129 692 44 032 34,0
3.2.  Muud tulud 3 264 0 0 0 2 755 *** 6 018 2 195 36,5
4.  Tulud üldfondist 191 032 1 138 699 0 1 138 699 284 675 25,0 475 707 332 399 69,9
Tulud kokku 2 885 801 3 465 167 80 000 3 545 167 370 454 10,4 3 256 255 995 303 30,6
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 82 000 739 132 0 821 132 196 741 209 261 106,4 -12 520  
   1.1. Palgakulud 50 000 529 994 0 579 994 132 275 154 100 116,5 -21 825  
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 174 898 0 191 398 43 651 50 853 116,5 -7 202  
   1.3. Töötuskindlustus 500 4 240 0 4 740 1 158 1 233 106,4 -75  
   1.4. Sihtstipendiumid 15 000 30 000 0 45 000 19 657 3 075 15,6 16 582  
2. Koolitus ja lähetused 20 000 20 000 0 40 000 23 105 22 359 96,8 745  
3. Kantselei- ja majanduskulud 758 958 25 000 80 000 863 958 775 258 8 451 1,1 766 807  
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 776 952 122,6 -175  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 20 000 30 000 0 50 000 24 657 18 421 74,7 6 236  
5. IT kulud 0 15 000 0 15 000 2 329 5 068 217,6 -2 739  
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 2 329 4 468 191,9 -2 139  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 600 0,0 -600  
6. Transpordikulud 0 25 000 0 25 000 3 881 3 0,1 3 878  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 13 000 25 000 0 38 000 16 881 9 247 54,8 7 634  
8. Investeeringud põhivarasse 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0,0 10 000  
9. Muud tegevuskulud 0 580 417 0 580 417 90 103 2 580 2,9 87 522  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 580 417 0 580 417 90 103 2 580 2,9 87 522  
10. Ruumide kulud 1 500 33 628 0 35 128 6 720 8 240 122,6 -1 519  
10.1. Ruumide kulud 1 500 5 000 0 6 500 2 276 20 0,9 2 256  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 28 628 0 28 628 4 444 8 219 184,9 -3 775  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 56 289 0 56 289 8 738 383 4,4 8 355  
Tegevuskulud kokku 905 458 1 549 467 80 000 2 534 925 1 158 413 284 013 24,5 874 400  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Erasmus+ programmi toetused 1 842 616 1 445 700 0 3 288 316 1 842 616 623 947 33,9 1 218 669  
Avalike ürituste korraldamine 0 220 000 0 220 000 55 000 30 965 56,3 24 035  
Väliskoostöölepingud 88 841 40 000 0 128 841 98 841 9 281 9,4 89 560  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 4 259 150 000 0 154 259 41 759 40 378 96,7 1 381  
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid 44 626 60 000 0 104 626 59 626 6 719 11,3 52 907  
Ukraina kriis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Kulud kokku 2 885 801 3 465 167 80 000 6 430 967 3 256 255 995 303 30,6 2 260 952