5.7. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Töötajaid : 13 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 12,25  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 56 000 56 000 56 000 100,0 56 000 9 028 16,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 2 643 0 0 0 0 *** 2 643 760 28,8
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 145 149 80 000 0 80 000 22 021 27,5 167 170 94 095 56,3
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 147 792 80 000 56 000 136 000 78 021 57,4 225 813 103 884 46,0
3. Muud tulud                 ***
3.1.  Toetused -19 536 130 000   130 000 0 0,0 -19 536 -818 4,2
3.2.  Muud tulud 0 16 500   16 500 1 663 10,1 1 663 566 34,0
Kokku muud tulud -19 536 146 500 0 146 500 1 663 1,1 -17 873 -253  
4.  Tulud üldfondist 81 135 1 173 153 0 1 173 153 293 288 25,0 374 424 238 399 63,7
Tulud kokku 209 391 1 399 653 56 000 1 455 653 372 972 25,6 582 364 342 030 58,7
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 67 000 926 663 0 993 663 305 095 162 203 53,2 142 893
   1.1. Palgakulud 50 000 692 573 0 742 573 227 949 121 881 53,5 106 067
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 228 549 0 245 049 75 223 39 367 52,3 35 856
   1.3. Töötuskindlustus 500 5 541 0 6 041 1 924 954 49,6 969
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 16 000 69 900 0 85 900 33 960 8 172 24,1 25 788
3. Kantselei- ja majanduskulud 121 391 125 520 0 246 911 153 642 106 212 69,1 47 431
sh töötervishoiukulud 0 3 000 0 3 000 771 439 57,0 332
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 600 0 15 600 4 008 988 24,6 3 020
5. IT kulud 2 000 30 600 56 000 88 600 24 251 10 713 44,2 13 538
5.1. IT kulud 2 000 30 600 56 000 88 600 24 251 10 713 44,2 13 538
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 2 000 4 000 0 6 000 3 028 2 273 75,1 755
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 4 382 0 5 382 2 126 2 069 97,3 57
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 -9 225 0,0 9 225
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -10 167 0,0 10 167
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 942 0,0 -942
10. Ruumide kulud 0 35 008 0 35 008 8 995 7 858 87,4 1 137
10.1. Ruumide kulud 0 5 200 0 5 200 1 336 319 23,9 1 017
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 29 808 0 29 808 7 659 7 539 98,4 120
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 37 980 0 37 980 9 759 3 823 39,2 5 935
Tegevuskulud kokku 209 391 1 249 653 56 000 1 515 044 544 864 295 084 54,2 249 779  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Intellektuaalomandi kaitse 0 150 000 0 150 000 37 500 46 946 125,2 -9 446  
Kulud kokku 209 391 1 399 653 56 000 1 665 044 582 364 342 030 58,7 240 334