3.2.3. Sotsiaalteaduste valdkond
JS - Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Töötajaid : 111 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 87,94  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 137 605 1 324 752 3 000 1 327 752 334 188 25,2 1 471 793 241 629 16,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 55 000 0 55 000 63 010 114,6 63 010 63 010 100,0
1.3. Täiendusõpe 50 219 75 000 0 75 000 36 000 48,0 86 219 36 341 42,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 219 385 225 000 0 225 000 212 516 94,5 431 901 53 218 12,3
1.5.2. Välistoetused 291 997 450 000 0 450 000 62 848 14,0 354 844 52 909 14,9
1.5.3. Tõukefondid 15 274 30 000 0 30 000 0 0,0 15 274 6 264 41,0
Kokku tulud õppetegevusest 1 714 479 2 189 214 3 000 2 192 214 708 562 32,3 2 423 041 453 372 18,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 348 195 443 340 103 352 546 692 166 673 30,5 514 868 119 432 23,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 162 505 607 600 0 607 600 265 800 43,7 428 305 150 437 35,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 453 114 186 500 0 186 500 57 000 30,6 510 114 95 742 18,8
2.3.2. Välistoetused 1 861 075 650 000 0 650 000 305 556 47,0 2 166 632 278 220 12,8
2.3.3. Tõukefondid 0 10 000 0 10 000 0 0,0 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 1 207 693 670 000 0 670 000 249 608 37,3 1 457 300 175 100 12,0
2.4.2. Välislepingud 54 048 10 000 0 10 000 0 0,0 54 048 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest 4 086 630 2 577 440 103 352 2 680 792 1 044 637 39,0 5 131 267 818 932 16,0
3.   Muud tulud 387 600 0 0 0 28 773 *** 416 373 24 681 5,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -32 796 0 -32 796 -10 870 33,1 -10 870 -10 870 100,0
6.   Instituudi arengufondid 334 302 132 415 0 0 46 051 *** 380 353 28 558 7,5
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -132 415 0 0 -46 051 *** -46 051 -46 051 100,0
Tegevustulud kokku 6 523 011 4 733 858 106 352 4 840 210 1 771 102 36,6 8 294 113 1 268 621 15,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 3 705 918 106 352 3 812 270 6 532 649 1 004 260 15,4 5 528 390
   1.1. Palgakulud 0 2 641 942 79 486 2 721 427 4 663 398 742 792 15,9 3 920 606
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 871 841 26 230 898 071 1 538 921 229 363 14,9 1 309 559
   1.3. Töötuskindlustus 0 21 136 636 21 771 37 307 5 560 14,9 31 747
   1.4. Sihtstipendiumid 0 96 000 0 96 000 164 504 14 335 8,7 150 169
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 75 000 0 75 000 128 519 12 210 9,5 116 309
2. Koolitus ja lähetused 0 155 000 0 155 000 265 606 18 491 7,0 247 115
3. Kantselei- ja majanduskulud 6 516 011 350 000 0 6 866 011 599 755 86 244 14,4 513 511
sh töötervishoiukulud 0 16 000 0 16 000 27 417 3 650 13,3 23 768
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 56 000 0 56 000 95 961 2 089 2,2 93 872
5. IT kulud 0 44 600 0 44 600 76 426 10 160 13,3 66 266
5.1. IT kulud 0 40 000 0 40 000 68 543 8 304 12,1 60 240
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 600 0 4 600 7 882 1 856 23,5 6 026
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 8 568 1 675 19,5 6 893
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 45 000 0 45 000 77 111 10 876 14,1 66 236
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 13 500 0 13 500 23 133 3 006 13,0 20 128
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 500 0 500 857 0 0,0 857
9.2. Muud tegevuskulud 0 13 000 0 13 000 22 277 3 006 13,5 19 271
10. Ruumide kulud 7 000 155 500 0 162 500 266 463 43 846 16,5 222 617
10.1. Ruumide kulud 7 000 5 500 0 12 500 9 425 1 652 17,5 7 773
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 150 000 0 150 000 257 038 42 194 16,4 214 844
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 203 341 0 203 341 348 441 87 976 25,2 260 465
Tegevuskulud kokku 6 523 011 4 733 858 106 352 11 363 222 8 294 113 1 268 621 15,3 7 025 492