ÜLIKOOLI EELARVE Seisuga 31.03.2024
 
TULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Täpsustatud eelarve Laekumine % Korrigeeritud laekumine Kulud % Jooksev jääk
PÕHIEELARVE 89 696 330 249 919 742 11 336 747 261 256 489 86 045 592 32,9% 175 741 921 71 500 398 41% 104 241 523
KAPITALIEELARVE -17 893 264 23 262 433 0 23 262 433 9 455 459 40,6% -8 437 805 4 732 237 -56% -13 170 043
SIIRDED EELARVETE VAHEL 0 -9 223 768 0 -9 223 768 -8 262 475 89,6% -8 262 475 -8 262 475 100% 0
KOGUEELARVE 71 803 066 263 958 407 11 336 747 275 295 154 87 238 575 31,7% 159 041 641 67 970 161 42,7% 91 071 481