3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid : 91 Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti : 71,25
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 69 085 1 287 458 25 277 1 312 735 669 006 51,0 738 091 684 576 92,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 45 176 0 45 176 54 211 120,0 54 211 54 211 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 40 000 0 40 000 33 416 83,5 33 416 33 416 100,0
1.3. Täiendusõpe 1 369 10 000 0 10 000 0 0,0 1 369 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused -534 150 000 0 150 000 34 660 23,1 34 126 884 2,6
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 69 919 1 532 634 25 277 1 557 911 791 293 50,8 861 212 773 087 89,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 198 845 224 329 312 733 537 062 408 869 76,1 607 714 290 117 47,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 187 865 989 400 0 989 400 503 060 50,8 690 925 554 561 80,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 22 104 75 000 0 75 000 83 612 111,5 105 716 59 328 56,1
2.3.2. Välistoetused 59 232 182 000 0 182 000 26 433 14,5 85 665 54 431 63,5
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 2 981 0 0 0 0 *** 2 981 0 0,0
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 471 027 1 470 729 312 733 1 783 462 1 021 974 57,3 1 493 001 958 437 64,2
3.   Muud tulud 7 310 12 000 0 12 000 3 251 27,1 10 561 6 634 62,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -53 950 *** -53 950 -53 950 100,0
      Instituudi arengufondid 33 114 0 0 0 53 950 *** 87 064 53 908 61,9
Tegevustulud kokku 581 370 3 015 363 338 010 3 353 373 1 816 517 54,2 2 397 888 1 738 116 72,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 300 2 464 663 338 010 2 935 973 1 789 223 1 466 948 82,0 322 274
   1.1. Palgakulud 100 000 1 700 645 252 623 2 053 268 1 251 290 1 034 532 82,7 216 759
   1.2. Sotsiaalmaksud 32 500 561 213 83 366 677 078 412 621 334 911 81,2 77 710
   1.3. Töötuskindlustus 800 13 605 2 021 16 426 10 010 8 081 80,7 1 929
   1.4. Sihtstipendiumid 0 110 000 0 110 000 67 036 39 925 59,6 27 111
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 79 200 0 79 200 48 266 49 500 102,6 -1 234
2. Koolitus ja lähetused 60 000 120 000 0 180 000 109 695 63 184 57,6 46 511
3. Kantselei- ja majanduskulud 367 070 110 000 0 477 070 290 733 56 218 19,3 234 515
sh töötervishoiukulud 0 9 000 0 9 000 5 485 4 898 89,3 587
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 1 000 20 000 0 21 000 12 798 9 460 73,9 3 338
5. IT kulud 0 23 500 0 23 500 14 321 12 101 84,5 2 220
5.1. IT kulud 0 23 000 0 23 000 14 017 12 101 86,3 1 915
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 305 0 0,0 305
6. Transpordikulud 0 6 000 0 6 000 3 656 2 744 75,0 913
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 20 000 40 000 0 60 000 36 565 15 662 42,8 20 903
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 6 500 0 6 500 3 961 2 649 66,9 1 312
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 2 500 0 2 500 1 524 0 0,0 1 524
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 2 438 2 649 108,7 -212
10. Ruumide kulud 0 93 887 0 93 887 57 216 48 510 84,8 8 706
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 305 290 95,1 15
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 93 387 0 93 387 56 911 48 221 84,7 8 691
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 130 813 0 130 813 79 719 60 639 76,1 19 080
Tegevuskulud kokku 581 370 3 015 363 338 010 3 934 743 2 397 888 1 738 116 72,5 659 772