3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride instituut
Töötajaid : 103 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 89,0
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -401 631 3 037 857 14 398 3 052 255 776 706 25,4 375 075 659 518 175,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 45 176 0 45 176 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 75 000 0 75 000 12 334 16,4 12 334 12 334 100,0
1.3. Täiendusõpe -90 110 000 0 110 000 28 991 26,4 28 901 28 991 100,3
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 30 000 0 30 000 0 0,0 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 59 358 73 500 0 73 500 0 0,0 59 358 3 954 6,7
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest -342 363 3 371 533 14 398 3 385 931 818 031 24,2 475 668 704 797 148,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 39 832 113 263 194 140 307 403 210 317 68,4 250 149 74 279 29,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 80 690 261 155 0 261 155 117 100 44,8 197 790 81 398 41,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 133 753 71 000 0 71 000 18 893 26,6 152 646 71 845 47,1
2.3.2. Välistoetused 32 079 90 600 0 90 600 110 963 122,5 143 042 29 550 20,7
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 286 354 536 018 194 140 730 158 457 273 62,6 743 627 257 071 34,6
3.   Muud tulud 13 333 20 000 0 20 000 43 742 218,7 57 075 3 537 6,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -20 972 *** -20 972 -20 972 100,0
      Instituudi arengufondid 4 425 0 0 0 20 972 *** 25 398 13 607 53,6
Tegevustulud kokku -38 251 3 927 551 208 538 4 136 089 1 319 046 31,9 1 280 795 958 039 74,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 100 000 3 287 431 208 538 3 595 969 1 123 934 773 730 68,8 350 204
   1.1. Palgakulud 0 2 334 254 155 858 2 490 112 778 294 555 661 71,4 222 633
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 770 304 51 433 821 737 256 837 180 074 70,1 76 763
   1.3. Töötuskindlustus 0 18 674 1 247 19 921 6 226 4 175 67,1 2 051
   1.4. Sihtstipendiumid 100 000 85 000 0 185 000 57 822 14 020 24,2 43 802
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 79 200 0 79 200 24 754 19 800 80,0 4 954
2. Koolitus ja lähetused 20 000 70 000 0 90 000 28 130 21 640 76,9 6 490
3. Kantselei- ja majanduskulud -158 751 110 000 0 -48 751 -15 237 45 784 -300,5 -61 021
sh töötervishoiukulud 0 10 000 0 10 000 3 126 2 017 64,5 1 109
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 30 000 0 30 000 9 377 5 538 59,1 3 839
5. IT kulud 0 22 700 0 22 700 7 095 3 059 43,1 4 036
5.1. IT kulud 0 22 000 0 22 000 6 876 -95 768 -1392,7 102 644
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 700 0 700 219 98 827 45170,2 -98 608
6. Transpordikulud 0 600 0 600 188 36 19,4 151
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 30 000 0 30 000 9 377 2 216 23,6 7 160
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 500 700 0 1 200 375 498 132,8 -123
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0   0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 500 700 0 1 200 375 498 132,8 -123
10. Ruumide kulud 0 308 946 0 308 946 96 562 82 225 85,2 14 337
10.1. Ruumide kulud 0 700 0 700 219 25 11,4 194
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 308 246 0 308 246 96 343 82 200 85,3 14 143
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 67 174 0 67 174 20 995 23 312 111,0 -2 317
Tegevuskulud kokku -38 251 3 927 551 208 538 4 097 838 1 280 795 958 039 74,8 322 756